BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10                         1   1   1               1 1               1               1 1   1               1               00
01 24 1     1     1                       1 1     1 2 1         1 1           1 1   1 3 1   1         1   1     1 1         1 01
02 17 1       1     1           1         1     1       1 1 1 1 2               1 3                   1                       02
03 12                 1       1 2             1               1 1   1                                         1 2         1   03
04 14                 1         2           2   1   1       1   1               1     1         1     1   1                   04
05 14     1       1           1 2             1   1 1 1             2             1                             1           1 05
06 21 1     1 1       1   1         1   1 1       1                 1           2 1             1   1   2           2 1   1   06
07 23 1             1 2   1   1         2 1       1 1 1     1   1                       1         1   1   1         3 1 1     07
08 21   1               2 1 1 1 1     1         2 1     1         1   1         1           1           1 1 1           1   1 08
09 9   1   1             1             1   1                         1                   1     1   1                         09
10 16         1   1               1 1       1 1       2   1         1 2   1   1         1                             1       10
11 18   1 2         1 1 1         1     1   1     1 1 1                 1   1               1           1         1     1     11
12 23           2   2     2         1 1     1 1 1               2 1 1     1     1     1     1 1                   1         2 12
13 21 1 1         1             1 1                         1 1   1       1   1 1   1       1         1   2     1       2 2   13
14 13                 1     1 1     1       1   1                         1 2   1   1                             1     1     14
15 10                 1 1 1             1         1             1         1             1   1               1                 15
16 14     1                       1 2               1         1                     1     2     2     1           1 1         16
17 8 1             1                           1 1           1                     1             1                   1       17
18 15       2   1   1         1             1     1     2   1 1             1           1                   1 1               18
19 20 1 2       1                       3   1     1     1 1                   1           1   1       2       1   1 1 1       19
20 19   1     1 1 1   1 1   1           2         1 1     1                             1               1   1 1   2   1       20
21 18     3       1       1           1               1       1         1         1       1 1   2 1 1     1 1                 21
22 13           1 1         1                     1   1                     1 1         1 1 1                   1   2         22
23 16     1                     1 1 2     1           1             1         1       2   1 1               1       1       1 23
24 18   1 2       1     1 1                                 1   1 1 1       1     1   1 1 1                         1   1 1   24
25 15 1                             1               1                     1 2   1             1   1 1     1     1   2       1 25
26 23             1 1                               1   1   1 2 1 2 1   2         1 1             2         1       2   3     26
27 16             1           2     1               1 1         1       1       2     2     1     1         1             1   27
28 16     1   1     1 1           1           1     1       1       1     1         1       1   2 2                           28
29 16           1       1             1     1 1 2 1             1 2     1         1           1 1       1                     29
30 12       1             1 1 1   1       1                 2                 1                   1 1             1           30
31 11         1 1       1   1               1                                               1         1 1       1     1 1     31
32 15   1       1           1   1                       1                   1   1   1     1           1     2     2   1       32
33 13   1         3               1       1   1             1 1   1     1 1               1                                   33
34 11     2                         1       1           1 1                 1                     1         1   1 1           34
35 17 1     1       1   1 1         1   1             1         2       1   1         1             1 1         1     1       35
36 16     1                   1       1   1   1       1             1           1         1 2   1                     1 1 1 1 36
37 20   1 1 2   1     2   1               2             1             2     1               1       1   2       1         1   37
38 18         1 1       1   1       1     1 1               1       1   1     1         1   1   1   1     1     2             38
39 14   1 2                               1     1         1                   1       1       2       1 1               1 1   39
40 16 1           1     1                         1                       2   1   2   1       1 1 1 1               1     1   40
41 15   1                   1               1 1         1                   1 1 1               1 1   1   1           1   2   41
42 21       1 1       1 1         1             1     1     1     1                     1     1     3           1 1 1 2   1 1 42
43 15 1               1             1 1   1                 1 1       1             1             1 1         1   1   1   1   43
44 18   1     1 1   1 1 1 1         1               1           1 1   1 1               1 1   1         2                     44
45 8       1                   1   1           1 2                               1                             1             45
46 14     1 1 1       1 1           1         1                     1             1             1       1         1 1 1       46
47 24 1       2               3     1 1 1               1 2         1 1               1 1   1                 1 1 1     2   2 47
48 18 1 1   1       1       1               1   1                   1         1     1 1   1   1             1 1 2     1       48
49 23       1 1       1     1   1 1   1 1                 2 1       1   2 2   1     2     1   1                   1 1         49
50 18   1 1 1   1           1             1                       2 1 1 1               1     1               1         1 2 1 50
51 18   1 1 1     1   1   1     1             1     1   1   1   1               1   1             1   1   1   1               51
52 7                           1 1                 1           1                                             1 1           1 52
53 8                   1               1     1               1   1           1 1       1                                     53
54 20 1           1               2   1 1       1 1   1   3   1               1         1 1   1           2   1               54
55 9 1     1                         1             2   1                     1                       1                   1   55
56 13                 1         1     1     1 1                                 1             1 2 2       1             1     56
57 13                 1 1                         1           1       1                 1   1     1     1 1 1       1 1       57
58 23 1             1   1 1 2 1 1         1 1 1         1 1 1 1         1 1     1 1   1                             1 1 1     58
59 17   1   1         1 1           1 1                   1 3     1 1         1         1   1               1       1         59
60 18           1       1   1             1       1 2           1   1   1   1 1     3 1   1           1                       60
61 18 1                     1 1         1         1         1                 1     1   1       1 1 1 1     3               2 61
62 16     1     1 1           1       1               1       1         2             1   1               2 1 1             1 62
63 14 1 1                                 1   1     1   1 1   1   1   1       1               1               1     1         63
64 18       1 1 1   1 1     1   1     2       2 1       1               1                 1   1   1   1                       64
65 10 1 1           1   1                             1                                                 1       2         2   65
66 10                                 1         1   1   2                   1             1   1   1             1             66
67 10               1 1           1     1     1 1             1           1                   1     1                         67
68 16         1                               1   1                       1   1 1     1         2       2     2         1   2 68
69 13               1   2         1 1       1                   1 1       1           1       1             1     1           69
70 15         1 1 1 1         1     1 1 1     1                   2   1   1       1                   1                       70
71 18 1   1 2 4 1     1         1 2     1       1                           2                                     1           71
72 17 2 2 1   1                 1 1 1                     1 1               1   1         1 1   1                         1   72
73 13                       1         2   1               1             1     1       1         1     2             1     1   73
74 17     1 1 1   1   1       2       1                   2     1       2     1                     1                   1   1 74
75 20                         2 1         1     1         1     1   1 1 1 1     1 1 1 1           1 2   1     1               75
76 26   1 1         1   1 1                 2         1   1 1   1     1   1 1   1   2 1 1   2 1   1           1   1       1   76
77 16             1       1         1       1   2 1     1                   1         1       1       1 1 1               1 1 77
78 20         1           2       1                     1             1     1     1     2     1 1   1   1 1 1   2 1       1   78
79 11                                   1 1                   2               1   1                     2           2     1   79
80 17       1           1 1 1 1                       1 1 1       2       1               1         1 1     2               1 80
81 25       1   1 2 1   1 1   1       1       1   1 1       1     1   1 1   1   1         1             1     1 1 1   1 1     81
82 15           1                     1   2 2             1               1 2     1   1         1     1     1                 82
83 9           1   1           1                 1     1             1           1         1                             1   83
84 28         2   1   1             2   1 1   1 1     1 1     2 1   1 1 1 1       1 1             1 1         1   1   1 1   1 84
85 13 1 1                 1       1                 1 1             1                   1                 1   1       1 2     85
86 19                   1   2   1       1 2 1   1     1   1 1     1   1           1 1         1               1   1           86
87 18 1                           2       1 1 1       1               1   1             1 2 1     1 1       1   1           1 87
88 17             1 1       1         1 1   1     1   1       3     1 2   1         1             1                           88
89 23       2   1 1       1         1     1   1       1   1       1     2 1 1     1                       1 1     2 1   1   1 89
90 15               1   1 1   2                 1                   1         1               1   1 1     1 1 1       1       90
91 18           1 1 1     1 1   1             1 1 1             1   2 1           1                               1   1   1 1 91
92 20     1   1 1     1         1               1   1     1 1             1 1     1 1       1 1 1   1 1       1       1       92
93 15 1         1               1     1             1                             1 2       1       1 1 1     1       1 1     93
94 25           1 1       2 1 1     1 1       1   1     1   1 1 1     2         1 1   1   1 1       2     1   1               94
95 9 1   1                       1   1                 1                 1     1                       1             1       95
96 20   1           2       2                       1 1 1       1 1 1       1 1     1     1   1           1   1 1           1 96
97 14 1 2     1     1           1       1                                     1 1       1               1 2                 1 97
98 14       1                     3     1       1     1       1   1                                   1 1 1 1           1     98
99 12           1           1           1     1     1                 1               1 2       2                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng