BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng
00 25 1         2 1   1     2         3       1     1     1     1   1   1 1 1     1         1 1     1 1     1         1       00
01 17     1           1       1   1           1   1 1         1                   1     2   1 1         1   1     2           01
02 21       1   1     1 1   1     1   1   2           1 1         1                         1 2   1         1     1 1   1   1 02
03 8 1 1     1                         1   1   1                                                   1   1                     03
04 18           1   1 1       1   1     1     1   1     1   1     1 1           1           1         1   2         1         04
05 14     1           1             1 1         1             1 1               1   1 1             1         1     1 1       05
06 13       1       1   1                                     2                           2   1 1 1   1       2               06
07 23       1 1     1           2     1   1 1 1         1       2   1     1           1 1     1   1 2     1       1     1     07
08 16 2         2   1 1     1                       1           1       1   1   1   1       1               1           1     08
09 21     1   2 1               1 1     1       1     1           1 1 1     1   1 1       1           1   1   1         2     09
10 18   1   1 1       1   1                 1       1 1                       1           1     2 1 1     1               1 2 10
11 14     1   1     1   1 1           1             1       1 1     1       1     1                         1       1         11
12 14       1         1                 1       1     1   1 1   1             1                   1 1         1 1       1     12
13 16       1 1                   1       1           1       1       2     1   2 1       1   1   1                       1   13
14 15           1   1 1             1             1       1           1           1     1       1             1 1     1 2     14
15 14 1           1         1       1   2   1 1 1               1               1 1             1 1                           15
16 15 1   1                                   1               2 1 1   1 1           1       1         1         1     1   1   16
17 13 1 1           1     1       1                     1 1     1           1       1             3                           17
18 12         1                 1                           1       1               1     1 1             1               2 2 18
19 19                   1   1 2   1   1 3   1 1           1 1   2         1 1                           1                 1   19
20 25           1   1 1                 1 1           1 2   1         2   1 1         1   3   1 2     1         2         2   20
21 14 1     1     1     1         1     2         1             1       1     2                 1                 1           21
22 15   2   1     1 1       1     1               1         1 1                     1                         1     1 1 1     22
23 19               2 1 1 1         2             1     1 1               1 1     1   1               1     1 1 1       1     23
24 16 2 1                   1       1         2 1             1                     1   1 1 1   1                 1 1         24
25 16       1         2     2     1   1 1 1               1 1                                             1 1   1       1 1   25
26 16 1           1   2         1   1       1       1   1       1   1                   1                           1 2     1 26
27 12 1       1               1                         1         1     1 1     1                       1     1       1     1 27
28 19   1   1             1                 1             2 1       2 1   1 1 2       2     1 1   1                           28
29 16 1       1 1 1     1     1     1               1     1       1   1         1   1                       1       1     1   29
30 27     1   1 1   1   3 1   2 2     1   1   1   1   1     1                 1 1                       1 2     1 3           30
31 12               1         1           1 1 1   1     1   1 1                 1                         2                   31
32 15   1 1   1 1           1   1       1                             1         1         1                 2         1   1 1 32
33 20             1       1   1 1       2     1                 2 1 1   1   1   2       1   1                     1       1 1 33
34 17     1           1                 1       1 1 1   1   1     1 1               2             1         2       2         34
35 11     1       1                                 1       1     1         1               1     1           1 1           1 35
36 15 1     1             1       1 2               1         1       1           1             1       1     1   1       1   36
37 18 1           1 1 1 1 1             1           1 1   1         1         1                     1 1   1   1   2           37
38 17     1   2 1           1 1 1             1     1 1                               1     1 2     1                   1   1 38
39 20       1                   1   1   1       1 1       1   1 1         1   2 1         2 1 2             1 1               39
40 22           2   1     1 1 1 1 1             1                   2 2   1     1 1   1         1 1     1       1   1         40
41 12             1                 1     1     1   1 1   1                 1 1 1               1                   1         41
42 16   1               2                         2       1             1       1       2         1   1     1 1       1     1 42
43 13 1       1   1       1           1           1                           1 1             1               1     1 2       43
44 14   1 1   1         1               1                   1 2               2   1                               1 1       1 44
45 17   2 1 1     1     1             1                           1     1                       1       2 2   1       1   1   45
46 14             1   1 1   1       1       1     1                 1     1         1                 1 1       1 1           46
47 9 1 1                                 1             1           1     1                       1                   1 1     47
48 18         2           1         1   1   1     1 1     1   1     1 1     1     1     1       1                 1         1 48
49 13             1                   1                 1             1         1 1   1     1       1   1       2   1         49
50 15                             1 1   1 1 1 1   2       1   1                     1           1   1   1 1                   50
51 22     1 1   1   2     1       1   1   1           1                     1 2 2                 1 1 2         1     1     1 51
52 21 1             1           1 3             1           2   1     1           1   1 1   1     1 1 1 1             1     1 52
53 17     1       1 1 1                   1                     1     2 2 1         1           1     1     1     1       1   53
54 22   1 1   1                 1                     2 1 1       2 1       2   1     1     1     1     1   1         1 1 1   54
55 16   1         1   1 1     1 1   1         1       1 2               1               1   1               1           1     55
56 12     1     1 1             1           1 1         1   1                         2               1         1             56
57 19                     1 2 1       1   2 1                   2   1     1     1       1   2             1   1   1           57
58 25 1           1       1 1 2       1   1 1 1               1   1 2 1 1   1     1   2 1     1     2               1         58
59 15               1     1   2       1               2     1                     1 1     1           1 1             1   1   59
60 14 1 1     1                       1   1                     1 1       1                   1     1   1 1               2   60
61 15         1           1       1   1                   1           1 1     1   1     1 1       1   1 2                     61
62 14                           1                   1         1   2       1   1             1         1 1             1   3   62
63 12       1   1       1                 1           1     1     1         1 1     1                       1               1 63
64 13   1                 1                 1   2   1   2     1               1     1                                   1 1   64
65 23                 1     1 1 1 1 2 1   1 1       1   1 1 1             1 1         1       2   1               1 1       1 65
66 21     1                 1 1   1         2           1 1       1     1     1 1   1   2 1   1             1       1       2 66
67 18       1                 1 1       1     1   1         1           1             1   1     1 1 1 1   1   1   1 1         67
68 15                 1         1     2   1         1   1 1 1           1                 1     1     1   1             1     68
69 6   1     1               1                                                                 1                     1 1     69
70 11         1       1     1       1           1     1                                       1     1   1                 1 1 70
71 12   1   1           1 1 1     1             1       1                         1     1                                   2 71
72 15     1     1           1       1     1   1 1             2                   1                 1       1       1 1   1   72
73 18   2       1     1 1 1     1                     1     1                 1         1       1       1 1   1 1 1 1         73
74 8               1 1                       1 1 1           1           1 1                                                 74
75 20   1     1     1             1 1         1 1       1               1             1 1     2 1   1     1   1   1     1   1 75
76 16       1 1       1   1         1       1   1       1 1             1               1                     1 2   1       1 76
77 14     2                 1                 1 1 2                           1           1 1 1     1         1         1     77
78 16           1         1   1               1 1                       1 1 1   1   1 1     1 2   1                   1       78
79 18 1     1           1       2             1                 1     2 1 1       1                 1 1 1     1       1   1   79
80 12         1   1                   1               1                       1     1       1   1   1       2       1         80
81 11             1                                   1                   1 1     1 1 1           1 1     1       1           81
82 19   1   1         1   1   1 1   2     1         1               1 1           1 1     1       1     1   1           1     82
83 23 1 1 1     1   1   1   1     1 1   1             1                   1   1   1 1   1   2                 1 3   1         83
84 17 1     1               1   1 1   1       1 1             1 1 1                               1           2 1   1 1       84
85 10     1     1   1                       1   1   1         1                     1                       1         1       85
86 22           1         1             1       1 1 2   1   1     1 1   1         1     1 2     1     1   1 1   1   1         86
87 17     1 1       2               1       1             1       1   2 1 1           1   1               1           1   1   87
88 13     1     1   1       1 1           1 1 1         1                 1                               1             2     88
89 14                   1 1     1     1           1         1           1                 2   1 1     1 1       1             89
90 16 1   1 1     1             1     1     1             2 1 1     1   1           1                           1       1     90
91 9                       1                                   1   2   1             1               1 1   1                 91
92 15   1   1   1             2                 1   2       1   1                                       1 1     1       2     92
93 20             1     1         1             2   1 2             1   1         2 1     1     1   1   1 1       1         1 93
94 13       1           2         1               1   1                   1 1     1   1 1   1                     1           94
95 19                               1   1 1   1   1       1     1 2       1 1   1     1 1         1 1 1           1 1         95
96 18 1 1         1                     1 2 1                 1 1 2                   1     1 1 1   1 1         1             96
97 20 1     1 1         1 1       1   1     1     1 1 1               2 1   1             1     1     1           1     1     97
98 18 1     1     3       1                 2                     2       1   2       1                     1 1       1     1 98
99 17   1 2     1 1                       1       1 1 1   1               1 1       2 1 2                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng