BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/05/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15                     1               1 1 1       1   1     1           1                 1   1           2           1 2 00
01 18       1     1   1         1         2       1 1       1                         1 1     2       1 1   2             1   01
02 14               1         1           1         1 2           1             1     1 1 1 1         1                 1     02
03 11         1     1                       1     1 1                               1                     1       2       1 1 03
04 15               1   1           1 3     1       1 1     1 1   1                   1                             1   1     04
05 9     1         1         1             1             1 1     1                         1                         1       05
06 8                                   2 1 1 1                                 1                                       1 1   06
07 15                     1           2   1         1         2                       1     1 1     1         1 1 1       1   07
08 17 1 1       1           1       1                                 1     1   1     1         1   1     1     1 2     1   1 08
09 10 1     1   1   1             1             1   1                               1                       1   1             09
10 25   2         1   1             1   1           1   1   1 1 1 1             2         1     2     1     1 2 1   2     1   10
11 24     1     2 1   1 1 2 2       1 1 1 1     1   1   1           1   1   1                     1                   1   2   11
12 18 1           1     1   1             2 1   1             1     2           1 1           1       1             1   2     12
13 15   1                   1   1                               1   1         1 1 2       1               1   1 1   1       1 13
14 16           1     1   1 1 1   1       1   2   1       1 1                       1 1               1                 1     14
15 17 1             1     1                             1   2         2     1                 2 2     1 1   1         1       15
16 21         1 1 1     1     1 1             1       2 1         1     1 1   1       1       1 1 1     2                 1   16
17 11 1       1   1               1                       2           1             1       1                   1     1       17
18 23 1 1   1           1 1   1         2           1         1         1 1     1   1 1 1       1 1       1   1   1   1 1     18
19 8             1   1                   1       1                   1     1                       1               1         19
20 9             1       1                     2                       1 1             1                             1   1   20
21 16 1   2       1       1             1                         1         1   1   2   1           1 1   1       1           21
22 24         1         1       1 1     1     1 1   1 1     1     1 1 1     1   1   1 1 1   1     1 1     1       1   1       22
23 22 1           1   1 2 1         1       1     1     1 1       1 2           1 1 1               2 1   1             1     23
24 16         2 2 1 1     1             1   1             1             2             1       1                   1       1   24
25 16 1 1         1 1                         1 1     1       2     2     1 1         1       1   1                           25
26 14               1 1 1         1           2   1 1                       1                       2       1   1     1       26
27 14       1           1 1 1       1                       1   1     1 1 1   2             1                   1             27
28 15                               1   1   2                 1           1     1           1         1 1 2 1 1           1   28
29 21   1 1         2         1     1             1             1   2 1   1           1   1 1 1     1 2     1         1       29
30 17 1         2         1         1 2 1         2   1           1           1 1     1                     1             1   30
31 26 1     1               1   1   1   1           2 1 1 1     1       3   1 1   1   1 1 1   2 1 1                   1       31
32 19             2   1         1           1   1 1               2 1 2   1         1     1 1   1                         2   32
33 13         1                         1           1   1     1 1 1 1         1   1         1             1   1               33
34 13 1 1       1     1 1 1                             2       1             1   1 2                                         34
35 10     1                                                                       1 2 1                 1     1   1         2 35
36 16     1     1           1 1   2               1         1   2 1                 1           1     1         1         1   36
37 12   1 1             1                             1           1   2     1 1 1               1                   1         37
38 20   2   1               1           1 1 1   1       1                     1 2   1 1 1     1         1 1     1           1 38
39 19     1               1 1 1 1                 1 1   2 3                         1 1 1           1 1   1             1     39
40 23 1       1     2 1 1       1   1       1             1           1   1     1 1   1 1             1   1 1   1   1     2   40
41 15       1     1       1               1           1                         1 1     1     1   2   1       1     1   1     41
42 13       1 1             1               1   1     1   1           1                         1     1 1           1       1 42
43 14       1           1               1                 1                   1 1   1           1   1 1 1 1     1   1         43
44 23     3   1             1           1   1     1           1   1   1 1       2 1     1       1       1   1         1     3 44
45 16     1           1   2     1 1 1           1                       1 1   1   1                     1 1         2         45
46 25   1   2         1 1 1   1     1       1         1     2       1   1 1             1   1   1 1     1     2   1     1 1   46
47 13   2         1                           1               1 1                         1 1 1           1               2 1 47
48 13     2 1             1 1       1                 1       2           1               1 1                     1           48
49 20 1 1   1 1   1 2             1       1       1       1 1 1 1           2         1           2                 1         49
50 7                   1                           1                 1                         1     1       1             1 50
51 13         1               1     1               1           1   1       1             1     1 1 1   1       1             51
52 20     1 2   1         1       1   1   1     1       1 1                 1 1           2         2     2     1             52
53 18   1   1       1       1     1   1       2     1     2                 2 1         1     1 1                 1           53
54 17 1     1         1     1 1       1                       1 1   1 1 1   1     1                   1     1     2           54
55 17     1         1 1         1             1         2   1       1               1 1 1   1                 1 1   1 1       55
56 15     1             1       2       1         1       1             1     1 1         1 1   1                   1 1       56
57 16                       1         2       1   1         1 1   2 1                   2 1           1   1             1     57
58 9             2             1           1                                     1     1 1                   1             1 58
59 8     1                       1               1                   1 1                         1     1                 1   59
60 14           2             1           1   1 1     2         1       1           1             1 1             1           60
61 19         1       1 1       1           1 2                 1       2       1           1 1 1         1 1       1   2     61
62 19   1         1 1         1   2 1 1       1           1       1   2           1           1     1   1         1         1 62
63 16               1     1                   1                 1   1   1 2       1         1     1     2 1     1 1           63
64 20   1       1 3 1 1 1                 1   2 1   1 1                       1       1                 1     2         1     64
65 15 1 1   1   1             1                     1             1         1     1   1 1 1       1           1             1 65
66 18         1       1       2       1 1           1 1   2   1 1   1         1         1     2             1                 66
67 24   1     1       1     1 2           1     2   1 1     1       1     1   1       1     1   1   1       1 2 1           1 67
68 19 1             1           1       1     1 1           1       1       3   1           1         1 1   1   1   1       1 68
69 16 1           1 1   1         1 1     2     1       1   1             1                 1 1             1               1 69
70 14 1   1         1       1 1   2                         1 1         1         1         1                         1 1     70
71 13         1 1 1         1       1                   2   2   1         1                                 1         1       71
72 16     1   2 3                     3                                 1   1       1 1     1   1   1                         72
73 16 1 2     1 1   1 1       1                     1       1             2                     1 1 1             1           73
74 17       1             2     1         1     1     1 1   1             1               1                 1   1 1 2   1     74
75 10 1   1                     2   1             1             1     1       1                                       1       75
76 23       2 1 1               1           1           1   1     1 1             1     1       2         2       2 1 2   1 1 76
77 19 1       1     1       1 2               1 1 2         1   1         2 1   1       1 1                   1               77
78 11   1             1 1                             1 1 2 1                 1               1     1                         78
79 20 1   1     1                 2 2           1 1   1 2             2 1         1     1   1                       1 1       79
80 12 1             1     1                         1           1         1   1   1                         1         1 1   1 80
81 14                             2 1     1     1       2     1           1 1         1           1   1     1                 81
82 22       1 1       2     1     1   1     1 1 1 2                           1     1               1 1       2 2 1 1         82
83 14       1 1             1               1                     1               1   1   1       2                 1   1 1 1 83
84 21   2 1           2 2 1     1     2 1             1   1       1           1           2       1     1     1               84
85 21 2 1   1   1               2               1                       1 1   1   1     1 1   1     1 1     2       1     1   85
86 15                   1       1           1                   2   1         1     2 1         1     1 1       1       1     86
87 17         1       1           1 1   2 1     1   1           1     1           1     1     1       1         1       1     87
88 23               1 1     2 2 1             1   1 1 1 1     1                           2 1       2   1         1   1 1   1 88
89 15                   1         2     1 1       1   2   1       1                       1 1         1 1         1           89
90 15             1   1                     2   1             2                   1               2 1   1             1   1 1 90
91 16 1     1 1 1           1           1     1   1               1   1   1             1 1   1             1         1       91
92 17   1   1           1 1       1 1 5             1                   1   1     1     1                       1             92
93 10           1               1   1                     1 1   1                                               1 1     1   1 93
94 16     1   1                   1         1   1 1           1     1 1 1       1   1             1           1 1         1   94
95 15     1       1         1 1 1   1   1                                           1       1           1 1         1 1 2     95
96 18     1                           1   1 1 1               1     1         1   1 1     1         1     1 1   1 1   2       96
97 15                                                   1     1       1 1     1 1         1       2     1 1 2 1       1       97
98 16                         1     1     2 1                 1 1 2         1               1 1         1 1             1   1 98
99 12       1 1         1     1 1       2                         1 1     1                     1                   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
Ngày
/
Tháng