BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/09/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13       1     1 1                       1             1   1 1   1               1 1   1 1       1                         00
01 19 2                 1   1   1   1           1     1     1                 1   1       2       1     1   1 1     1   1     01
02 17       1           1     1           1   1             1         1                   2     1     1   1 1   1   1   1 1   02
03 12 1 1   1       1           1   1           1           1   1           1 1                                     1         03
04 17       1             1   1 1         2 1 1                 1 1         1 1       1       1 1   2                         04
05 12               1         1           2 1   1 1       1           1                                               1 1 1   05
06 8     1       1                     1             1                                   1         1                 2       06
07 17     1           1 1       1 1         1   1     1 1     1   1   1       1       1 1                     1   1           07
08 16           2                   1   1     1 2     1 1 1             1             1 1     1             1   1             08
09 15               1                 2 1 3   1         1     2                 1       1   1                     1           09
10 15   1 1 1     1 1   1 1   1                 1         1             1               1       1         1       1           10
11 10                         1         2       1                         1                   1           1       2       1   11
12 19     1 1       1     1 1                 1 1     1   1       1   1 1         1   1   1 1     2                         1 12
13 9       2   1         1       1       1             1                         1                           1               13
14 15                               1         1                 1 1 1 1 1       1     1 1               2   1 1   1           14
15 10                 1       1 1   1 1 1             1               1                                       1   1           15
16 18   1                 1         1   1       2       2       1   1                     1 1     1 1 1       1     1       1 16
17 22 1 1 1 1   2 1     1 1         1 1           1       1         2                         1 1 1     1 1             1 1   17
18 10     1         1 1 1                   1                                               1 1   1 1   1                     18
19 21 1           1     1         1     1           2     1 1 1           1   3 1       1   1 1         1         1         1 19
20 29   1       1 3   1     2   1 1 2 1 1         1         1     1 1 1 1 1       1 2                     1   1 1 1     1     20
21 11   1   1                 1 1     1                             1   2     1               1                   1           21
22 14                 1                           1 1   1   2       1             1     1   1               1   1     2       22
23 19   1   1         1 1 1 1       1             1         1             1     1       1     1 1     1   1 1       1     1   23
24 16                       1     2           1         1     1   1   1             1 1 1 1 1               1         1   1   24
25 16 1             1 1       1     1       1 1                 1                 2     1 1       2 1 1                       25
26 15         1   1   1             1           1           2           1 1           1   1     2                   1       1 26
27 19     1           1       1 2 2 1           1           3 1                 1 1     1   1           2                     27
28 14   1     1     1     1       1                       1                         1 1     1 1 1   1 1           1           28
29 18       1 1       1     1 1     1       1       1 2 1           1             1       1       1 1     2                   29
30 7           2                                                     1 1       1       1                 1                   30
31 22   1     1       1   1       1 1   1   1       1   1   1 1       1   1       2             2 1     1               1   1 31
32 15 1       1   2     2             1     1   1     1           2   1                                 1           1         32
33 17                 1   1     1     1         1   1               2           1           1         2 1 1   1         1 1   33
34 13             1 1         1         1 1           1   1   1               1   1             1               2             34
35 18   1                   1     1     1 2 2                 1 1     2         1               1   1     1 1         1       35
36 22     1   3             2   1           1     1 1     1 1       1 1 1       1 1                 3         1     1         36
37 13             2     1     1                                 1   1 1       1           1       1     1           1       1 37
38 16   1         1   1               1 1       1   1   1     1     1             1   1   1               1     1     1       38
39 16         1           2   1               1       1 1               1     1 1               1         1 1       1   2     39
40 19           2   1           1   1   1   1   1 1 1 1         1 2 1 1         1                       1       1             40
41 11       1 1                       1           1                     1               1   1               1         1 1 1   41
42 11 1           1   1     1     1     1                               1                 1 1                     1 1         42
43 13 1             2             1         1 1   1     1 1                             1             1               2       43
44 14 1 1           1                               1   1                 1     1                 1     1     1 2   1 1       44
45 13             1   1 1       1 1                         1   1 1                 1       1 1               1   1           45
46 19   1                 1   1 1 1 1       1 1         1             1       1 1 1   1         1   1 1             1 1       46
47 13                     1           1   1     2                   1   1           1     1                       2     1 1   47
48 21   1 1 1           1       2   1 2       1   1 1                               1   1   1 1           1   1     1   1   1 48
49 25 2 1   1   1         1     2               1   2     1   1 1       1 1           2   1           2   2   1   1           49
50 4     1                                                     1                                             1   1           50
51 18 1     1   2                   1   1 1 1                     1     1   1 1     1   1                 1         1 1     1 51
52 12       1                         2   1 1     1 1 1           1           1                   1 1                         52
53 17           1           1     1 1     1 1         1   1       1         1 1     1 1       1 1       1   1                 53
54 17     1 1       1     1   1     1     2               2                 1   1   1 1   1                           1     1 54
55 14       1 1   1         1 1                               1   1       1     1 1 1   1     1                   1           55
56 18   1 1             1     1               1   1   1     1   1 1   1   2                       1 1     1     1   1         56
57 20     1     2             1 1       1 1         1         1 2   2       1       1             1     1               1 2   57
58 14             2   1           1     1       1                 1         2                       1 1 1 2                   58
59 17       1           1     1   1 1       1           1         1     1   3 1                     1                   2 1   59
60 16                   1         1     1 1 1       1   1     2   1       1     1 1 1         1                             1 60
61 12 1 1             1         1             1                 1                   1               1     1         1   1   1 61
62 18   1     1 1           1     1   1             1   1 2             1         2   1       1             2             1   62
63 20 1       1   1 1 2   1                           1       1 2 1 1         1                   1 1 1       1 1 1           63
64 17                     1 1             2   1   1 2 1                     1       1         1               1   1       2 1 64
65 21   2 1     1                   1           1 1   1       1     1     1 1 2 1         1         1 2 1   1                 65
66 15                                               1               1         1 1   1   1     1           1 1 1   1 1   1 1 1 66
67 28 1     1             1   1 1                     2 1 1     2   1               2 1   1 2 1       1   1     2 3       2   67
68 11         1         1             1 1                               1 1       1           1   1             1           1 68
69 21 2 1 1 2   1           2       1           1 1   1                     1       1           1 2   1         1 1           69
70 14     1             1             1     1       1     1       1   1   2       1                           1     1       1 70
71 17   1 1         2     1         1       1 2 1                         2   1 2   1                                     1   71
72 13       1       1 1                           1       1             1 1                     1       1   1 1       1   1   72
73 15                     1           1 1     1         3 2             1               2                       1         1 1 73
74 19 1       1 1 1                   1           1 1         2         2 1       1         1       2       1       1       1 74
75 17 1 1 1   1       1     1   1   1 2       1             2             1                   1         1 1                   75
76 18   1           2                   1         1         1     1       1 1   1   1 1           1       1 1       2       1 76
77 21     1   1 2     1 1       1         1   1             1         1   1     1     1     2     1   1             1       2 77
78 13     1   1         1   1                 1           1         1       1           1   1             1               2   78
79 18   1                 2 1   1             1         1       1   1     1 1   1     1             1 1     1 1             1 79
80 13                   2       1                           1 1           1       1     1   1                 1       1 1   1 80
81 18 1       1 2                                 1         1   1 1         1           1 1   1 2     1   1           1   1   81
82 16         2 1     1     1 1     1   1                     1     1 1                 1   1 1   1                     1     82
83 18     1 1   1     1 1                           1       1         1     1     1       1       1     1   1 1     1 1     1 83
84 16       1                         1 1   1                   1 1 1         1       1   2   1       1               1 1 1   84
85 11                       1 1                             1 1         2   1         1           1         1         1       85
86 27 2                           1   2 1       1 1             1     1                 1 1   1 4 1   1     1 1 3   1   1 1   86
87 24 1 1 1     1   1 1                 1 1       1   1   1   2 1     2 1   2       2               1             1   1       87
88 21         1   1   1 1 2       1       1 1 1   1   1   1                     1   1             1     1   1   2       1     88
89 13         1     1       1             1 1                   1     1         1   2               1 1         1             89
90 18     1 1 1   1     1     3   2         1               1       1       1   1                     1         1     1       90
91 18 1 1         1                           1 1   2 2               1       2   1   1         1       1   1               1 91
92 19 1                   1                               1                 1   1 1   2               1     1 4     1 1 3     92
93 20                   1         1   2   1   1     1   2 1                   1       1     1 1       1 1   1       1   1   1 93
94 14               3   1       1                 1             1 1       1       1         1   1       1                 1   94
95 8                     1 1                 1                             1             1 1     1                     1     95
96 14 1       1   1               1         1               1               2             1 1 1                 1           2 96
97 18     3       1         1 1   1     1       1     1 1                                       2     1     1   1     2       97
98 16                       2   1                 1     1     2   1     1 1   1       1 2               1             1       98
99 19     1   2     1 1       1               1   3 1 1           1           1               1     1   1       1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
Ngày
/
Tháng