BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/10/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12               1 1           1         1                           1     2 1     1   1   1                     1         00
01 19 1           1 1 1     1       1   1             1 1 1   1           1 1   1 1         1     1     1                   1 01
02 7     1     1                     1                               1           1                       1       1           02
03 10               1                                 1 2 1 1             1     1 1                       1                   03
04 13 1             1               1               3                 1         1       1 1         1   1 1                   04
05 15         2                 1       1         1       2       3     1           1                 1 1   1                 05
06 14 1 1   1 1         1                         1                 1 1           1     1                   1 1     1     1   06
07 21     1   1         1 2       2 1   2       1 1           1   1     1 1           1               1         1   2         07
08 18 1     1   1       1 1                 1   1               1   1       1             1 1 2   1   1 1   1                 08
09 20 1               2       1 1 1         1   2           1             1     1           1   1               1 1   1 1 1 1 09
10 14             1     1 1                       1                     1     1   1 1     2               1 2             1   10
11 25       1     1           1 2       1 2     1 1       1   1 2   1 1                       1 1 1         1 3       1   1   11
12 16   1           1   1   1             1           1   1               1 1 1 1       1           1 1   1   1               12
13 22 1   1   1         2   1   2     1       1 1       1 2               1 1               1 2 1     1         1             13
14 13                     1   1 1   1   2         1     2       1                 1     1 1                                   14
15 15         1         1           1   1 1       1   1   1   1   2                 1                   1 1         1         15
16 11 1               1               1     1 2     1         1       1                           1             1             16
17 14     1   1   1         1             2                     1             1 1 1     1           1                       2 17
18 18               1 1 1   1 1 1 1     1 1             1             1   1 1 1 2                     1             1         18
19 26 2     1 1 1     1       1             1 1                         2   1 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1           19
20 18     1   1 2         1 1   1 1 1   1     2         1                     1                                       1   2 1 20
21 13   2 1                     1                     1     2 1 1                         1                 1 1     1         21
22 15                   1 1   1 1 1 2   1 1     1             1   1                               1     1       1             22
23 24 1 1   1       2   2 2     3         1     3             1     1         1       1     1                           1 1 1 23
24 17     2       1 1               1 1               1                     1 1                     1           4     1   1 1 24
25 16 1 1   1               1 1   1                           1           1 1           1       1       1       1   1   1 1   25
26 18   1 1     1   1           1 2 1     1           1   2   1 1                         1   1     1                   1     26
27 21       1   1     1   1 1         1     1     1 1 1     1     2   1                     1       1   1 1     1 1 1         27
28 19   1 1 1 1 1     1       1                     2     1 1         1     1   1                 3       1         1         28
29 13         1   2     1 1                   1                 1           1       1             1   1               1 1     29
30 27 1 1         1 1               1 1       2 1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 3 1   1 1                       1     1 30
31 14   1   1         1         1                     1                   2   1           1         1       1     2         1 31
32 14                 1 1   1   1   1                       2                   1   1 2     2                           1     32
33 10             1   1 1     1         1           1   1                                                   1     1   1       33
34 20               1 1 1   1     1   1           1   1       1 2 2 1   1     1         1   1                     1     1     34
35 15       1               1   1     1   1         2       1       1                       1         1 1     1       1   1   35
36 11       1                                 1                         1   1   1 1           1         1 1   1     1         36
37 12   1               1 1                         1     1     1     1                 1               1   1         1   1   37
38 21           1 1       1   1 1     1       1   1   1 2   1                             1     1 1   1       1   1 1       2 38
39 17 1             1         1 1       2   1           1   1           1     1   1   1 1       1             1   1           39
40 12                   1                     2   1                   2                 1           1   1 1       1   1       40
41 15                                   1   1 1             1       1           1   1             1 1 1 1   1     2         1 41
42 25 1   1     1   1       2       1 2 2         1 1           1     1 1 1 1   1     1 2       1           1 1               42
43 15   1                 1                               1     1   1 1 1 1       1   2           1               1     1 1   43
44 10       1 1   1           2                   1   1         1                 1           1                               44
45 26 1 1 1         1               1     1 1 2 1     1             1 2     1     1             1     2 1     1       1 3   1 45
46 10     1 1     1                   1     1           1                                   2             1     1             46
47 18             1 1 1     1   1 1   1           1           1                   2   1 1     1 2 1         1                 47
48 13           1     1     2 1   1   1                 1           1                 1     1                     1     1     48
49 19   1         1   1     2   1     1   1     2 1     1               1         1 1     1   1   1                     1     49
50 19 1 1   1       1             1 1     1           1 1   1           1               1 1   1     2 1   1           1       50
51 14   1   1               1 1             2                                     1 1         1 1     1     2     1           51
52 11     1           1             1               1               1 1           1       2           1               1       52
53 9     1   1                                             1 1                     1         1 1           1     1           53
54 12 1 2           1       2 1           1                 2                                   1               1             54
55 21   1       1 1 1 1 1     1     2         1       1     1               1             1         1         2 1 1   1   1   55
56 19             1     1 1             2 1     2   1   1               2 1     1                       1     1     1     1 1 56
57 13   1       2 1                     1         1 1       1                   1       1   1     1                   1       57
58 15   1 2 1   1                 1 1 1     1                           1           1           1   1 1       1               58
59 14           1                         1 1   1 2           1 2         1       1   1   1                             1     59
60 16     1   2                               1   1 2             1           1     1     1       1           1 1     1   1   60
61 20 1     1 1       1 2             1     1   1     1       1   1     1   1               1 1   1         1               2 61
62 19     1 1 1     1 1   1   1   1       1             1 1         1       1           1         1 2                     1 1 62
63 19     1               1                 1       1 1     1 2     1   1     1       1         1     1       1 1         2 1 63
64 12   1         1         1     1     1         1 1                                     1 1                     1   1     1 64
65 20     1   1 1               1   1       1                 1 1             1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 65
66 16         2             1     1           2             1   1             1     1   1         1         1 1     1 1       66
67 17           1   1     1   1                 1                   1   1   1     1 1     1       1     1 1         1     2   67
68 21   1   1       1 1       1   2       1   1       1 1     1 1         1   1                   1 1   2           1       1 68
69 17       1                         2     1     2             1     1   3     2                       1 1         1   1     69
70 17     1   1       2 1 1               1     1                             1 1       1       1       1   1 1   1   1       70
71 19         1       1     1 1       1     3   1                   1     1     1 1   1   1         1     1         1     1   71
72 18 1       1   1   1                     1     1 1     1   1   1   1 1   2               1                       2   1     72
73 15             1           1       1       1           1   1     1   1 2                   1 1 1                   1 1     73
74 24     1   1 1       1   1                     1       1   1   4 1 2       1   1       1               1     2       2   1 74
75 15                         1             1         1 1 2       1 1               1 1           1     1 1   1   1           75
76 12   1   1                   2                   1       1                       1     1 1     1     1   1                 76
77 16 1         1             1                 2     1     2       1   1   1       1           1     1       1   1           77
78 19           1 1     1                   2         1 1 1 1         1         1 1 2   1           1               1     1 1 78
79 12         1   1                       1         1 1       1   1                 2     1           1             1         79
80 15 1             1                         2             1 1           1     1               1           1 1 2     1     1 80
81 17   1   1     1       1       1     1           1     1     1         1     1       1           1 1   1     1         1   81
82 14 1       1 2                           1                   1             1       2 2 1           1                 1     82
83 20 1                                       1     1         1   1 1   1   3     2         1 3           2 1   1             83
84 27           1         1         2 1 1 1           1       1 1           1         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 84
85 17       1             1           3   1       2     1   1           1     1               1 1               1   1   1     85
86 16                     2       1     1 1             1             1   1                       1 1     1   1 1 1   1 1     86
87 14 1           1           1         1 1     1     1 2           1                                 1       1   1       1   87
88 13   2       1           1     1                   1                                 1           1     1     1 1     2     88
89 10               1 1             1     1             1             1           1 1               1       1                 89
90 16       1               1   1 1       1   1     1     2     1     1         1   1       1                     1 1         90
91 14 1   1     1   1               1   1   1     1                     2   1 1             1               1                 91
92 14     1                             1                 1         2 1                 1       1     1 1 2           1 1     92
93 18       1 1   1 1   2 1           1         1   1         1   1       1           1           1       1       1   1       93
94 18     1 1             1   1   1           1                   2 1       1       1 1         1   1         1     2 1       94
95 10                             1 1                   1           1 1                 1       1   2       1                 95
96 12                 1                         1           1         1 1     1               1 1     1         1     1   1   96
97 17     1     1 1       1   1 1 1   1                         1   2                 2                     1 1       1   1   97
98 14       1       1               1           1     1   1       1                         1 3                         1 1 1 98
99 12 2           1                 1                           1 1       1     1   1       1         2                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
Ngày
/
Tháng