BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14                         1 1               2               2 1 1         1     1 1             1   1 1                   00
01 16         1         1 1                     1   1   2     1           2       1   1     1             1         1       1 01
02 19                   1   2       1 1 1 1   1     1 1 1   1               1 1 1 1             1         1 1                 02
03 13 1   1   2   1               1                   1         1   1   1           1     1     1                             03
04 23 1   1                     1       1   1       1 1   2 1 1   1     1 1 1     2       1 1     2 1 1                       04
05 14                       1   1                 1 1     1   1         1     1                               1   3 1     1   05
06 14       1     1     1     1           2       1                         1         2   1   1           1         1         06
07 16 1     4   1 1       1 1 1                                     1 1 1                   1               1     1           07
08 12                     2             1           1                       1       1             1   1   1     1     1 1     08
09 14   1   1   1   1 1             1           1         1       1     1                     1                 1     1     1 09
10 19                   1 1 1 1       1         1     1 1                       2 1 1                 1 2       1   1   2     10
11 9                                                 1       1       1                           1   1   1   1 1         1   11
12 15   1             1       2   1           1 1                                               1         1 1 2 1 1   1       12
13 9   1                                   1               1         1           1           1         1       1       1     13
14 20   1 2         1   1             2 1 1 1 1     1 1       1               1       1         1       1   1   1             14
15 10       2                 1         1           2         1       1           1                                   1       15
16 21     1     2       2 1         1     2       1   1 1 1   1             1 1       1       1     1   1   1                 16
17 19   1 1 1 1 1   1   1       1               1     1     1     1   2         1         1 1 1                       1       17
18 18       1     1 1             1     1     1     1                         1   1     1   1   1         1 1     1   1 1   1 18
19 16     1     1         1               1 1             1                   1             1     2 1     1     1 2 1         19
20 10         1     1                     2 1                       1         1                   1   1         1             20
21 22               2 1   1   1         1               2             1       1         1     1 1     1     2 1   1 1 1   2   21
22 15     1   1               1       1 1     1           1   1 2             1 1   1     1                 1                 22
23 17     1     1   1 3         1   1                                               1   1     2     1   1           2 1       23
24 17     1 1   1     1           1   1         1 1               1       2   1   1           1             1 2               24
25 13             1                               1         1                     1   1 1     2 1         1   1       1 1     25
26 12   1 1       1         1     1         1     1 1               1         1 1                               1             26
27 15 2   1   1           2         1         1             1 1         1           1       1       1                       1 27
28 15       1         1     1     2   1 2                                       1       1   1     1 1           1   1         28
29 17   1   2 1   1             1       1   1   1   1         1   1                 1           1           1           1 1   29
30 19   1     1       1             1       1     1   3         1 1           1   1         1   1             1 1 1   1       30
31 22   1 2     1     2       1 1   1 2               2     1   1                       1 1         1 2               1     1 31
32 5                                         1           1     1                                   2                         32
33 12             1   1   1                   1   2     1                 1     1         1   1         1                     33
34 15             1             1 1         2         1     1     1       1       1     1 1   1                       1 1     34
35 16       1   1 1   2       1           1 1             1                 1   1           1       1     1     1         1   35
36 19   1 1   1     1     1       1     1                     1   1 1   1   1         1 1   1             1   1 1         1   36
37 10         1                                               1 1       1 1         1     1                   1         1 1   37
38 15   1         1 1   1                                                   1                 1 1 1   1       1   1 1   2   1 38
39 23     1     2         1     2         1             1   1 1 1 3   1 1   2   1                       1 1 1             1   39
40 23 1 2         1 1         1 2       1     1             1             1 2 1                 1 1   1 2       1 1   1       40
41 11       1     1 1             1           1 1       1 1             1             1                                     1 41
42 11   1         1       1   1                   1 1   1       1                                     1         1           1 42
43 14 1 1             1                     1     1         1                 1   2 1             1 1   1                   1 43
44 14               1                 2 1   2                   1 1     1         1                 1                     3   44
45 13       1 2             1   1             1     1             1   1         1         1 1                             1   45
46 18                 1 1   2       1   1 1     1         1         1                     1   2     1             1     1   2 46
47 17   1 1                               1   1         1               1 1 1   2       1           1     1 1 1         2     47
48 17                 2       1 1 1         1   1         1                   1             1 2   1     1                 2 1 48
49 21     1   1     1       1 1       1         1   1 1 1     1       1   2             1       1           1 1       1 1   1 49
50 11           1       1 1     1                     1               2           1   1   1                       1           50
51 10       1               1               1       1             1     1 1     1       1         1                           51
52 16           1                             1   1 1               1           1   1 1 1   1   1     1             1     1 2 52
53 20 1   1   2           1       1     1 1       1   1     1   1     1   1     2     1                     1           1   1 53
54 18               1   3   1 1                   1                     1   1         1 1           1   1     2     1 1     1 54
55 17 1   1         1   1         2 1 1   2               1             1       1     1   1                       1       1   55
56 18         1       1     1 2     2 1       1           1 1       2             1     1           1     1               1   56
57 14 1 1         1 1         1 1 1 2 1       1 1   1                             1                                           57
58 14           1   1             1     1   1   1   1   1         1 1 1 1               1                 1                   58
59 18           1                 1 1     1 2   1           2 1             1                 1 1 1     1   1     1       1   59
60 14   1       1 1       1         1                     1     1   1               1   1         1   1   1       1           60
61 14 2                 3         1 1       1                       1 1     1                 1               1     1         61
62 16 1   1 1             1               2     1               1                   1 1     1             1     1   2   1     62
63 13                           1         1 1 1       1   1 1       1 1         1                     1         1 1           63
64 16 1     1                                   1           1   1           2               1 1 1 1 1       1   1   1   1     64
65 18         2           1     2 1                     1 1             1         1     1       1 2   1               1 1   1 65
66 13           1 1           1                             1           1     1 1 1 1     1   1 1                 1           66
67 20 1                         1 1 1           1               2 1                   1 1 4       1   1 1     1     1   1     67
68 17 1 1                   1           2   1 1                   1 1 2 1 1                                   1 1   1 1       68
69 14 1 1     1               1 1   2                             1   1   1   1                             1 1       1       69
70 14   2         1 1                                 1           1   1   1           1       1 1             1       1   1   70
71 19   1         3   1     2   1       1 1   1           2 1           1         1         1             1         1         71
72 22           1 1         1   1 1 1               1 1 1   1 1     2             1     1   1         1 1   2   1         1   72
73 21               1           1 1 1         1 1     1             1     1 1 1 1   1     1 1         1   1         1 1 2     73
74 16       1   2         1                   1   1     1       1             1           2     1   1   1         1         1 74
75 20 1         1     1     2 2   1   1           2   1         1                     1   1 1     1     1             1   1   75
76 14       1 1                   1               1             1             1   1 1             1 1 1         1           2 76
77 16         1           1           1   1         1     1   1   1 1 1         1         1   1 1               1     1       77
78 18     1               1       1             1   1         1   1 2 2     1       1 1         1       1         1     1     78
79 9                 1                       1     1       1                       1   1                       1     1   1   79
80 24         1                 1       1   1     2 1 1         1       1 1     1 1   1   1   1     2 1   1 1     1 1 1       80
81 13 1             1 1       1       1               1     1 1           1 1       2                           1             81
82 22                 1   1   1     1 2   2             2 2   1       2             1       1   1 1     1     1             1 82
83 18         1       1   1             1   1       1   1 1 1     1         1   2       1     1       1 1                   1 83
84 19             1 1                 1       1         1         1   1   1     1 1   2     1   1       1           1   2 1   84
85 19 1 2                   1                   1   1     1         1                               1     3 1 1   1   2 1   1 85
86 11       1     1                   1         1               1   2                                 1       1 1   1         86
87 15           1       2         1 2 1       1               1             2         1     1           2                     87
88 19     1 1   1   1               1   1         1         1 1           1 1   1     1     1 1 1     3                       88
89 21 1 2   1           2   2                       1   1     1 1       1     2     1   1 1     2 1                           89
90 16             1 1       1       1 1       1             1           2         1 1     1       1 1         1   1           90
91 16     1             1 1                           1       1           1 1           1   1             1 1 1     2 1     1 91
92 22 2   1                               1 1   1 1     2 2 1 1 1 1           1     2             1   1                 1   1 92
93 16 1         1       1 1 1   1                 1       1 1             1                       1 2 1   1     1             93
94 13                 1     1 1       2       2 1     1                               2 1                                 1   94
95 22 1   1   1     1   2   1 1 1       1 1 2   1 1           1   1     1         1             1         1               1   95
96 14 1     1   1 1   1                         1       1       2   1   1 1               1                               1   96
97 27       1 2 1 1 1               1   1           1         1     1     1 1 1     2   1         1 1   1   3     2 2         97
98 17               1   1 1             1 1   1   1     1         1   1       2         1   1           1   1 1               98
99 17 1   1                       1   1 1         2   1 1           1   1 1           1 1   1                     1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng