BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12   1           1           1             1 2             2 1 1                                           1   1           00
01 14 1       1             1 1         1 1         1                     1         1     1         1   1             1 1     01
02 13 1   1   1           1                   1       1   1 1                     1 1 1 1                         1           02
03 14                   1 1     1   1 1     1               1           1 1                   1   1     1               1 1   03
04 27 1       2   1   1 2     1                 1             3   2 1           2 1     1 1 1 1       1 1     1   1         1 04
05 16   1       1     1     1     1 1   2   1 1         1     1     1   1             1             1                         05
06 15         1             2 1         1                         1     1     1   1             1       1     1   1 1     1   06
07 10   1       1             1         1 1             1                       1 1             1                     1       07
08 18   1               1 1 1         3 1         1               1         2         1 1   2                     1   1       08
09 21     1         1 1     1     1         1       2 1   1     1         2   1   1           1       1   1 1       1 1       09
10 23     1           2         1 1 1     1     1     1                 1 1 3   1 1 2         1           2   1         1     10
11 19                       2     1 2   2     1     1         1       1   1           1 1     1   1     1       1         1   11
12 13               1 1       1 1         1   1             1                         1                       1 1   1   1   1 12
13 16     1       1       1                 1 1                   1             1       1 1   1 3   1                       2 13
14 13       2                                 1 1                   1           1     2 1   1             2   1               14
15 14               1                                     1   1 1   2 1             2       1         1               2   1   15
16 20   1         1                               2 1           1           1 3   2     1   1 1   1 1   1           1 1       16
17 21 1 1 1 1         1                   1       1   1               1   1 2 1           1 1 1   2     1 1 1                 17
18 12       1   1   1       1 1                     1       1           2               1                     1     1         18
19 16   1         1         1         1           1             1 1                         2   1         1       3     1   1 19
20 21 1             1         1   1 2 1 1 1               1     2                         1 1     1       1 2         1 1 1   20
21 11                   1     1 1           2                       1             1     1 1           1               1       21
22 15 1   1 1     1   1   1   1   1     1               1                               1 1                   1 1     1       22
23 16     1             1 1   1     1   1       1 1   1   1         1                   1       1       1             1   1   23
24 9                           1             2               1 1   1                   1                               2     24
25 10                               1     1       1   2               1                   1               1     1       1     25
26 17 1           1 1   1 1     2 1     2     1   1 1 1   1                                                               1 1 26
27 11                     1                 2             1   1     1                     1       1         1     1       1   27
28 8 1         1               1             1       1           1       1                                     1             28
29 13             2   2             1                 1                           1             1     1     1   1   1   1     29
30 17 1 3 1 1                             1     1                     2   2                         1 2           1         1 30
31 10   1           1     1   1                                               1             1   1         1 1   1             31
32 11 1             1 1     1       1               1                   1   1 1     1 1                                       32
33 17   1           2   2         2   1     1             1                   1   1         1   1     1     1 1               33
34 27     1     1   1   2 1   1             1     1       1 1   2       1   1         1         1 1 2     1   1   2       3   34
35 20         1                 1 1       1   1         1 1             1   1   1 1 2       1 1       2   1         1     1   35
36 11   1       1   1                       1                 1       1           1   1             1                 1     1 36
37 16 1           1 1     1   1             1       1                   1           1     1 1       1       1   1   1   1     37
38 20 1 1             1         1 1         1   1     1     1           1     1     1 1   1 1                 1   1 2     1   38
39 17               1             1   1 1   1   1     1 2       1                 1 1 1         1     1         2             39
40 18         1                   1             1     1   1       1 2               1 1   1     1 1 2                 1 1   1 40
41 19         1       1         1 1             2   1             5   1       1         1 1   1                     1 1       41
42 17   1         1   2       1                             1 1               1 1   1       1 1   1   1           1 1     1   42
43 16 1     1           1   1           1       1   1 1                     1         1       1 2   1     1 1                 43
44 23 1   1   1   2       2   1 1 1             1 1               1 1     2     1         1   1   1   1 1                   1 44
45 12                         1       1 1 1     1     2                         1 1     1 1             1                     45
46 21     1   1 2 1     1   1   1     2   1       1   1   1 1 1                   1                           1 2       1     46
47 15                     1 1         1   1 1     1   2                 1   1 1         1         1           1     1         47
48 15               1 1 1               1       1       2         1           1 1         1                   1     1     2   48
49 18       1 2                 2 1       3         1       1           1     1     1             1     1       1     1       49
50 12       1     1         1 1 1   1               1       1 1                 1   1                     1                   50
51 8               1               1       1                         1   1                 1                     1         1 51
52 13 1   1   2       1                           1     2   1         1   1                       1 1                         52
53 12   1                                             1 2 1                     1     2   1       1 1           1             53
54 18         1 1   1 1         1                         1     1     1 1     1 1       2     1       1           1 1     1   54
55 16   1                           1       1   2 1 1       1   1       1           1           1   1 1           1   1       55
56 24       1 2 1 1     4     1     1     1 1 1         1               1 2         2 1             1     1               1   56
57 17         1 1 2 1                     1       1     2 1               1 1                     1         1 1       1 1     57
58 21   1   1               1   2 1       1       1 2   1     2 1     1 1     1   1     1                 1             1     58
59 9       1 1     1                         2             2                                               1         1       59
60 21     2     1 1   1   1 1     1   1             1         2   2 1     1 1               1   1           1 1               60
61 17           1   1   1         1           1 1               1               1                 1     2 1     1 1 1 2       61
62 19               1   2               1     1     1                 1   2 2   1     1   1 1   2       1           1         62
63 20     2       1 1 1 1   1   1 1                 1   1         1 1         1 1           1 1 1             1     1         63
64 19     1 1   1   1                 1     1               1       2   1       1     1         1 1   1 1   1 1         1     64
65 20     1                 1                   1 1   1     1 1 1 1   1       1 2               1     1 2           1   1   1 65
66 13 1   2                           1         1       1       1     1                 1 1               1     1         1   66
67 11 1           1         1                 1                 1   1 1     1 1               1                 1             67
68 19 1     1     1 1                 1 1               1           1         1     1 1   1 1 2     1               1 1     1 68
69 12         1 1 1         1       1     1         1     1     1       1                                       1 1           69
70 17     1     1       1 1                         1 1     1       2 1         1   1             1 1             1     1   1 70
71 12     1                                       2       1     1 2               2                     1             1   1   71
72 18   1   1 1 1       1     2     1 1                                         1 1     2   1 2             1           1     72
73 11     1 2                               1 1 1 1 1   1                     1                             1                 73
74 27 1 1   2   1 1       1     1 1 1     1 1     1               1 1       1         1       1           1 1 2 2 1 1       1 74
75 14                       1   1   1       1             1 1       1 1     1 1 1       1                             1     1 75
76 8                             1     1               1                     1                       1         1   1       1 76
77 14                 1           1   1     1   1       1 1 1 1     1                     1                   2       1       77
78 20 1   1     1           1     1     1   2   1   1           1       1 1       2   1               1     2           1     78
79 27       1 1   1   1   2 1     1       1       1                   1 2 1     1 1 1         2   1 2 1     1     1     1 1   79
80 10                               1   1                                 1   1         1     1 1       1   1               1 80
81 13 2                   1   1           1   3           1                 1                                         1     2 81
82 14 1               1                                   1     1       2   2   1       1 2       1               1           82
83 15         1 1     1       1 1   1             1       1           1                       1     1 1 1     1             1 83
84 15   1   1   2                         1     1     1                                 1 1           1 1           2 1   1   84
85 19   2   1 2     1           1 1   2         1 1                   2       1             1   1           1       1         85
86 15               1       1   1         1         1 1 1                   2         1 1     1         2 1                   86
87 15                               1   1     1   1 1 1                   1     1     1           1 1     1       1         2 87
88 18   1 1               1         1     1 1       1         1       1             1   1   1   1 1       1   1 1         1   88
89 19   1 1                 1 1     1   1     1     1     1   3             1         1             1             1 1   1 1   89
90 20       1   1     1           1   1       1               2   1 1   2                   1 1   1 1       1   1 1   1       90
91 17 1 1       2       1                                 1 2       1               1 1   1     1               2       1   1 91
92 22 1               1 1     2 1       1   1   1       2   2 1             1                     1   2 1 2         1         92
93 13                     1 1         1                     2   1 1   1 1         1       1           1                   1   93
94 20           1 1                 1   2     1   1             1   2 1           1 1                     1 2   2 1       1   94
95 20     1 1 1           1   1     2 1   1                           1               1           1 2     1 1 1         1   2 95
96 18   1     1         1 1           1       1       1   2 1                 1   1       1 1         1 1     1         1     96
97 18       1   1 1       2   1       1   1       1     2   1   1 2                             1   1 1                       97
98 13       1     1                   1                   1     1         1     1 1 1                   1     1         1 1   98
99 19 2     1         1   1           1               1         1     1   2         1       1     1     1 1 1           1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
Ngày
/
Tháng