BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/02/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12   1                   1   1             1                           1     1 1 1           1 1               1 1 00
01 11         2                                     1 1   1       1         1   1         3                           01
02 13   1   1                                         1   1           1   1   1 1               1     1       1   2   02
03 11   1             3     1           1                                   1       2             1                 1 03
04 13 1 1                       1                       1     1               1       1                 2   1 1   2   04
05 14     1     1 1                 1         2               1 1         1   1     1     1                       1 1 05
06 16 1   1   1     1 2 1               1     1 1           1                             1 1     1         1 1       06
07 18             1             1     1 2 1 1   1 1   1     1     1 1   1                   2                     2   07
08 28         1 1 2   2 2 2     1               1 1   1 1 1 1                 1 1 2   1     1 1       1         1 2   08
09 19       1       2   1   2           2             1       2         1             1 1     1     1   1 2           09
10 16   1     1   1     1       1     1               1 1                             2     1         1     1 1 1 1   10
11 20   2 2                             2   1       1       2       2     1     1     1   1     1     1         1 1   11
12 11                           1 1 1         1             2                   1                     1   1   1     1 12
13 15 1   1   1   1                   1 1           1         1             1 1     1   2   1                 1       13
14 25   1           1         1     2 1   1               1 1   2 1 1               1   1     2     2   1 3 1   1     14
15 16       1       1         1     1     1 1           1 1         1 1   1       1           1 2   1                 15
16 20           2 1   1   1 1                     1   1 1       1           1   1 1 1   1 1     1         1 1     1   16
17 16     1 1 1             1             2       1           2               1       1     2 1 1       1             17
18 15 2         2     1           1 1     1 2               1 1     1                               1       1         18
19 14       1     1         1         1 1                       1       2   1         1               2       2       19
20 16             2   2     1             2 1         1   1       1 1       1 1           1 1                         20
21 15 1 1     1                 1       1 1         3 1 1                   1 1                       1   1           21
22 13 1 1   1         1     1   1                         1   1     1       1       1                             1 1 22
23 13                 1 1   1             1   1     1 1               1       1                 1       1     1 1     23
24 15           1 1   1 1               1         1     1     1     1   2         1                     1   1     1   24
25 17   1       2       1           2 1   1 1             1             1     1 1 1                         1   1   1 25
26 13   1     1 1     1 1                     1                   1   1             1             2       1     1     26
27 16 1           1       1             1 1     1   1             2         1     1               1   1   1   1     1 27
28 12         1                   1 1     1         1     1     1   1     1         2                       1         28
29 16     1     1       1 1     1     1 1             1     1                       1   1     1 1     2       1       29
30 18   1           1                   1       1   1 1   1         2                 1     1   1 1     1     1   1 2 30
31 8   1 1                                   1               1     1   1           1                       1         31
32 23       1 1 2         2 1   1 1       2 2   1 1 1         1                   1   1               1     1 1   1   32
33 24   1 1     1   1 2 1 1     1   1       2 1   3             1   1     1 1       1             1             1   1 33
34 12                   2       1     1         1 1 1                             1               1 1     1         1 34
35 8                 1       1       1                           1           1         1   1                       1 35
36 15   1                       1 2               1 1           1         1     1       1 1   1         1     1   1   36
37 9   1           2                                                   1 1       1               1     1       1     37
38 19 1     1             1       1 1             2     1 1   1 1     1   1 1 2   1   1         1                     38
39 11       1       1           1       1 1                   1 1           1                             1     2     39
40 16   1   1     2             1           1       1 1               1 1 1                 1   1   1 1     1         40
41 23     1                 1 3                 1 2       4       1       1   1   1         2 1     1       1     1 1 41
42 12 1 1       1                     1       1         1     1   1 1               1 1                 1             42
43 16   1   1 1 2   1 1                     1 1   1                 1           1   1             1   1   1           43
44 9               1       1   1     1   1 1                           1                   1       1                 44
45 10   1 1                                 2   1                         1                         1 1         1 1   45
46 15     1             1   1 1     1   1                           1       1     1     1     1     1 1   1       1   46
47 16       1       2   2         1             1           1     1                 1   1     2   1   1 1             47
48 15                       1                   1       1 1         1     1 2     1 2 1   1 1                       1 48
49 15             2 1                         1               1   1   2 1     2   1               1 1 1               49
50 12       1     1               1           1 2         1 1         1     1         1                           1   50
51 9   1                   1                                         1         1     1   1     1         1   1       51
52 12                         1   1   1     1     1               1     2   1                     1         2         52
53 14                       1         1               2 1   2     2           1           2 1         1               53
54 19 1     1         1   1           1         1 1   1     1 1                         1     2 1 1 1   2   1         54
55 17     2                   1   1   1             1       1   1 1     1 1 1             1                 1 2 1     55
56 7                               1                   1   1     1         1             1     1                     56
57 13                     1 1         1     1       1 1         1     1                             1   1     1 1 1   57
58 14         2     1     1 1 1   1 1                                   2     1     1   1                           1 58
59 12         1       2                         1   1 1                 1     1         1   1               1       1 59
60 15     1 1           1                     1         1           1   1         1 1 1 1   1     1         2         60
61 10                         1 1               1       1             1   2       1               1               1   61
62 14           1               1 1         1   1                   1           1     2 1         2 2                 62
63 15           1       1     1 1 1     1               2             1         1     2   1   1           1           63
64 22     1 1 1       1   2   1 1     1 1 1       1         1   1 1   1         2 1           1 1                   1 64
65 17         1           2   1       1       1 2         1 1                   1           1 1 1 1     1       1     65
66 16 1 2                   1     2           1 1               1     2 1       1                   1   1       1     66
67 17 1         1   1 1           1         1   1       1     1       1   1 1   1 1         1         1       1       67
68 20       2   1         1     1       1 2           1             2     1       2           1         1   1 1 1   1 68
69 20   1 1   1   2 1   1 1                 2 1     1   1               1     1         2         1               2   69
70 17   1               1   1         1 1 1     1       1   1             2     1     1       2     1   1             70
71 22 1         1   1             1   2     1             1 1 1   1   1           1     2 1       1 1 1   2 1         71
72 14     1       1       1 1               1 1               1 1                       1 2   1   1         1         72
73 7 1   1                               1             1 1                           1         1                     73
74 10     1 1 1                       1             1             1   1         1             1 1                     74
75 18 1   1   1 1       1   1   2   1         1             1 1 1     1   1                 1             1     1     75
76 13                               1         1 1 1     1   1 1                   1     1               2       1   1 76
77 20 1   1 1     1     1 1           2           1                         1 1     1     1 1   1 1   1         1 1 1 77
78 17 1     1     1 1 1         1     1 2 1         1     1       1     1     1         1                     1       78
79 16 1 1                           1         1           1   1 3 1   1 1                 2               1         1 79
80 16                   1     1     1 1             1       1           1 1 1   1   1 1     1         1   2           80
81 23         1         1       1         1       1 2     1   1 2 1 2 2   2                         1 1       1 2     81
82 19 1           1 2 1 1 1   2   1 1         1   1   1               1               1   2                         1 82
83 15 2       1 1                             1     1       1   2 1         1               1           1     2       83
84 15     1         1         1   2               1       1   1   1     1   1 1                 1   2                 84
85 16       2         1   1 1           1               1 1                       1 2   1     2         1       1     85
86 19 2     1 1     1       1 2               1     1 1               1       1         1         1           1 1   2 86
87 15         1 1         1     1 1     1     1               1 1       1       1               1   1       1   1     87
88 19 2           1 1         1     1     1           1 1   1   1 1                     1       2   1   1 2           88
89 15     1         1   1   1 1 1 2 1           2                                           1       1 1         1     89
90 14               1     3   1   1     1       1       1         1                           1 2               1     90
91 14 1     1 1               1     2       1     1                       1     1         1 1               1       1 91
92 11                             1 1     1   1   1         1                     1       2   1                     1 92
93 12       2   1             1     1 1         1       1                   1         1             1       1         93
94 10             1         1 1   1                   1   1         1         1 1                 1                   94
95 15             1                         1         1               1 1     1 1     2 1     1 1         2   1       95
96 11                         1             1         1   1     1   1       1       1                 1 1     1       96
97 14     1   1                               1       1       1             1 1 1 1 1                 1   1 1       1 97
98 15     1   1 1 1                 1     1       1 1   1       1               1                 1 1   2             98
99 12     1             1 1         1   1           1 1 1           1 1   1             1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
Ngày
/
Tháng