BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/07/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16       2   1             2 1   1             1         3   1     1               1           1                       1   00
01 22     1   1   1           1 2       1           1 1 1 1                 1   2 1       1 2   1                   1 1   1   01
02 12         1                         1   2   1         1       1       1                             1 2       1           02
03 11   1             1               1   1             1         1   1       1                 1                   1   1     03
04 21   1                     1   2 1 1   1   1 1           1     1         1   1     1   1     1     2               1 2     04
05 18 1     1   1               1   3           2               2   1             1                           1 2       2     05
06 14   1           2           1   1           1       1                       1             1     1 1   1           1 1     06
07 13           1                 1     1     1                   1 1             1 2 1               1                 1   1 07
08 22     1   1       1     1 1   1 1 1           1       1 1   1 1 1     1                   1               1 1 1   1   1 1 08
09 12 1 1                 1                               1   1                   1   1   1       1 1           1       1     09
10 18     1             1       1   1     1   1   1         1 1 1 1         1 1 2                     1     1 1               10
11 17 1 1 1                   1         1   1                         1 2         2             2     1   1 2                 11
12 23   1   1   1     1 1 2     1         2           2       1 1 1           1 2     1           1 1         1   1           12
13 27   1           1         1   1     1 1 1   2   1 1                   1 1       1 2 1 1   1   1     1   1 1     1 1   2   13
14 9   1 1     1                                       1                           1     1           1                   1 1 14
15 10                                 1                                 1   2               2   1         1           2       15
16 16           1     2   1     1 1             1         1       2             1       1                     1       1   1 1 16
17 15 1         1                 1     1   2 1   1             1             1     1   1     1         1               1     17
18 18       1     1   1     1     2     1 1           1   1           1     1       1       1       1           1 1         1 18
19 22       1             1     1       1   1   1   1         1 1 1   1       1     2   1   3 1 1   1     1                   19
20 8     1                           1                       1   1                 1 1 1                               1     20
21 11                 1             1     1                 1                 1         1                 1 1   2     1       21
22 12                     1           1 1   1         1 1 1                     1     1       1 1   1                         22
23 16                   2       1           1         1 1   1   1       1   1       1     1         1 1                 1   1 23
24 16           2       1     1               2   1   1 1 2             1                 1         1                 2       24
25 23   2   1           1   1           1 1         1   1     1 1   1 1   1 1 1               1     1 1       2     1 1       25
26 15       2       2 1                               2                     1 1             1 1     1   1         1 1         26
27 14 1 1                                           1   3 1 1       1         1         1         2               1           27
28 15             2     1           2     1   1 1     1     1                                       1   1                 3   28
29 17 2                 1               1     1   1 2       1         1   1 2                 1 1             1         1     29
30 18   1     1 2 2 1                         1   1 1       1   1                   1   1   1     2     1                     30
31 17   1 1           1 1               1           1 1       1     1   1         1   1         1 1             1   1 1       31
32 23 2     1 1 1 1 1   1                 1             1     1   1 3 1   1     1                       1 2   1 1             32
33 19       1           1 2 1   1 1   2   1         1   1 1                       1   1           1             1 1 1         33
34 10   1 1                         1       1                 1       1   1   1                           1 1                 34
35 9               1                               1 1         1 2             1       1                           1         35
36 18       1       1     1 1                 1                   1     2   1 2               1     1 1         1 1   2       36
37 14             1   1           1 1           1 1 1         1             1               1     1         1         1 1     37
38 22     1     2         1         1           1 1         1       1   1   1 1   2       1 1     1 1       1     1   2       38
39 17     1   1 1 1         2       1       1   1 1 1                               1     1                         2       2 39
40 20     1 1       1 2   1   1 1   1       1     2 1                   1 1     2   1   1     1                               40
41 16             1 2 1       1 1               1             1 1             1   1 1 1     1   1         1                   41
42 15         1     1     1     1                       2     1       1 2         1           1               1           2   42
43 20   1       1 1     2   2       1   2       1           1 1         1         1       1             1     1   1         1 43
44 18 2     1         1 1     1   1       1 1     1                   1   1   1                   1         1       2       1 44
45 13       1               1 1       2               1   2 1                             1           2     1                 45
46 17             1             1 1   1 1           1     1     1   1         1       1 1           1     1 1       1       1 46
47 16         1         1 1     1 1 1   1   1                                     1     1 1     2 1             1         1   47
48 25           1             1 1 1     2   1 1     1               1 1     1     1       2   1 1   2     2             1 2 1 48
49 19     1           2 1               1     1     2   1   1             1       1         1           1 1 1 2   1           49
50 16 1   1       1 1           1 1       1   1       1             1         1         2             1 2                     50
51 19 1 1         1         2       1   1             1     1   1 1         1                 1 1           1     1 1 1     1 51
52 12     1               1 1         1 1                                   1     1   1                       1 1 1         1 52
53 24 1   1 1 1     1     1                   1   1   1   1         1 1             2         1 1 1   1 1 1 1   1   1   1     53
54 20   2   1 1             3   1   1 2                                 1   1   1 1   1 1     1       1       1               54
55 13                 1       2             1           1     1     1   1 1                 1 1                   1         1 55
56 14       1                 1                       1     1                             1 1   1         1 1 1   2 1     1   56
57 16                     1   1   1               1 1                               1 1 1   1   1       3   1   1           1 57
58 16     1         1         1                 1         1 1   1 1   1 1                   1   1 1 1     1         1         58
59 23         2         1         1   1     1     1     1     1 1       1     1     1 1 1 2     1 1               1 1     2   59
60 19 1     1 1                             1       1       2 2 1 1           1                     1   1 2 1           1   1 60
61 11       1                       1             1   1     1         1 1 1   1   1     1                                     61
62 11 1   1   1                   1           1   1       2           1             1                                     1   62
63 13 1               1           1                     1 1     1         1 1     1 1   1                     1         1     63
64 23     1       1 1 1 2 2           1   1   1                   2             2         1       2   1 1   1     1       1   64
65 13               1                 1   1 2   1                   1 1           1   1                       1     1     1   65
66 25   2     1 1         1 1           1       1   1   2     1     1 1 1       1         1   1       1 1 1   1   2     1     66
67 9             1 1                           1     1             1   1       1     1                     1                 67
68 17     1   2             1     1         1         2       1       1   1     1           1         1   1 1   1             68
69 11           1   1                   1 1             1         1                 2     1                     1 1           69
70 17 1   1 1             1   1 1     1             1 2 1 1     1         2                                     1           1 70
71 15 1                 1     1 1   1             1                                   2         1     1         1     1 1 1 1 71
72 13             1 1 1 1           1   1 1   1     1               1                           1       1               1     72
73 11   1 1 1                                     1   1     1             1         1               1         1         1     73
74 24                                 2 1 1 2 1 2 1 1         1 1 1                             1 1 2   1       1 1   1     2 74
75 12 1 1 1     1 1                       1             1                             1   1             1       1   1         75
76 19 1           2     1 1         1     1 1 1               1                     1 1     1       1 3   1   1               76
77 27     1   1     1 2 1   1 3             1 1     1         1       1         1       1 2 1 1 1   1   1   1           1 1   77
78 17         1             2   1 1 2             2                   1               2             1   1   1       1     1   78
79 12 1                           1   1                 1     1     1             1       1   1     1           1       1     79
80 11         1 1   1                 1   1       1                 1                         1   2                   1       80
81 7                           1                         1 1               1   1             1       1                       81
82 7                       1   1                             1     1     1   1                                   1           82
83 6         1                       1                                   1   1         1       1                             83
84 13     1               1 1           1                     2 1 1       1   1       1     1                 1               84
85 21     1   1 1       1   1 1               1 2   1     2       1   1   1             1   2                 1 1           1 85
86 13   2     2               1               2                                 1                     2 1               1 1   86
87 16           1   1   1         1   1       1 1                     2     1               1               1   1 2   1       87
88 13     1       4                       1         1               1       1       1                       1   1       1     88
89 9         1                             1 1         1 1                                       1   1     2                 89
90 23   1   1   2         1 1             2           1   1     1 2       1 1 1                         1 1         3 1 1     90
91 18 1     1   1 2   1   1   1                           1 1       1           1         1       1           1 1 1         1 91
92 27       1       1   1 1     1 1   1           1         1       1   3   1 1 1 1 2 1       2       1     1       1 1     1 92
93 17 1   1                       1     1   1   1 1                     1     1         4   1     1                   1   1   93
94 18 1 2           1       1                   1     1         1 1   1 1 1     1           1                 2   1       1   94
95 23             1   1 1 1   1   1 1 1   1       1           1 2   1   1                     1 1   1   1 1         1 1     1 95
96 17 1     1 1       1   1               1                 1         1   2 1 1 1       1                 1     1       1     96
97 10 1     1 1 1   1           1                         1         1             1       1                                   97
98 10                                 1       1 1                     1           2           1   1       1         1         98
99 20                 2     1   1             1         1       1       1 2 1     1       1   1 1 1 1   1                   2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng