BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/05/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15     1                   1                 1 1 1   1   1   1       1 1 1             1                   1   1       1   00
01 15   1             1             1     1 2             1               2         2     1   1                   1         1 01
02 19 2         1 1       1     1 1   1         1         1                         1               2   1 1       1   1 1 1   02
03 18 1             1                           1       1           1 1 1       1   1 1 1 1 1     1   1   1                 2 03
04 14 1 1 1                   1     1 1         1                   1 1 1     1                   1 1                   1     04
05 18   1             1       1                     1     1 2   1               1   1       1 1   1     1 1 1 2               05
06 19   1     1           1         1             2   2 1         1         1     1             1 1 1         1 1   1   1     06
07 16 1   1                     1   2   1       1           1         2             1       1     1 1 1           1           07
08 18         1   1       1   1                   2   2                     1   1 1       1 1               1 3     1         08
09 11                     1     1       1       1                             1                 2   1   1                 1 1 09
10 22       1 2   1   1 1         1           2     1   2             1 1       2 1           1     1   1           1 1       10
11 20   1               2   1   1       1     1   1       1 1         1   1 1 1     1           1 1     1   1       1         11
12 14   2           1           1 2 1         1     1                       1             1 1                       1     1   12
13 22   1   1 1       3 1     1       1   1   1 1   1           1 1     1       1     1 1   1     1             1             13
14 13                           1 1         1         1   1               1   1         1                 1   1     3         14
15 16   1       1       1     1       1           1 1     1   1     1       1     2     1               1                   1 15
16 25 1           1 2       1     1       1     1 2     1     4         1         1   1               1           2 2   1 1   16
17 16 1     1   1   1     1 1 1                       1     1                   1 1           1     1 1   1     1             17
18 14     1                                 2         1             1 1 1           1 1 1       1 1         1 1               18
19 12                     1   1   1             1       1     1 1                 1 1   1         1     1                     19
20 14       1           2             2       1   1       1   1                       1     1               1 1           1   20
21 17       1     1     1 2 1       1       1 1     1 1     1   2                                   1 1     1                 21
22 16     1     1 1       1           1               1         1     2             1           1 1   1               1   1 1 22
23 10                       1 1   1 1 1                 1 1     1                   1         1                               23
24 11         1   1                     1             1                       1                   1           2 1 1   1       24
25 14     1   1     1           1     1 1           1           1         1 1   1         1         1                 1       25
26 13             1       1 1           2                         1         1                   1 1     1     1 2             26
27 14       3             1 1   1                 1   2           1                               1 1       1     1           27
28 17 2   1         1   2           1   1 1         1                   1       1     1     1         1               1   1   28
29 24 1         1   1     2 1   1         1         2           1             2     2         1 1     1           2   2 1   1 29
30 7                         1                   1         1   2               1                             1               30
31 12       1   1         1                                         1 1               1       2             1   1     2       31
32 15             1                 1   1 1 1         1 1 2   1                               1               1     1   1 1   32
33 20     1     1 1   1         1         1   1                     1 1 1     1 1 1                       1     1 1 2   1 1   33
34 13 1       1       1                     1       1   1       1         1                       1 1     1     1         1   34
35 11         1             1           1   1     1       1             1     1 1           1             1                   35
36 22   1     1 2   1     3 1     1 1       1           1   1 1   1   1       1     1             1     1                   1 36
37 23 1           1 1   1                 1 1 1 3       3         1   1       1 1   1   2               1   1     1           37
38 27 1   1 1 1                 1     1   1         1     2     1               1         1   2 1   2   1   2   1 1 1   2   1 38
39 22 2     1             1     1         1               1   1     1   1             1     1         1   1 1   1   1 1 1 1 2 39
40 18           1   1   2           1           1     1               2               1   1   1     1 1   2           1     1 40
41 18         1     1   1           1   1   3                       1         2               1 1     1 1             1 1   1 41
42 19 1 1 2                 1             1           1 2     1       1 1   1 1       1     1   1               1         1   42
43 17       1   1     1       1             1               1     1         1     2     2     2             1 1           1   43
44 14         1 2                   1 2                 1         1       3   1       1                 1                     44
45 15 1     1     1           1     1                 1       2           2       1           1               1       2       45
46 19 1 2       1               1     1   1   1         2     1   1 1     1                             1       3     1       46
47 13 1     1       1                 1 1   1 1   1         1         1   1                           1                   1   47
48 18   1               1       1         2   2 1         1     1         1 1     1       1                 3 1               48
49 17 1 1         1 1         1           1       1   1 1     1 1   1                   1   1   1       1   1                 49
50 12   1 1                   1     1       1       1                             1   1 1           1         1 1             50
51 21 1                     1         1     1 1 1     1   1         1     1 1     1   1             1   1 1 1 1 1   1   1     51
52 22       1         1 1         1 1   1         2 2       1 1   1 1   1         1 1             1   1           3           52
53 18 1     1 1 1           2           1   1   2           1       1 1   1                 1         1           1 1         53
54 16         1   1       1 1                     1               1 1         1     1 1     1 2       2             1         54
55 13   1   1                     1     1   1               1                 1       1 1   1   1       2                     55
56 23     1 1   1   1   1 1     1             1   1   1 1   2   1       1   1         1   1   1           1           1 1 1   56
57 13 2           1     1   1       1                                     1 1             1     1 1   1               1       57
58 15   1                   1   1 1                 1             1           1   1   1 1 2                         1   1 1   58
59 18     1   1       1       1 1             1           1             1 2 1           1       1 1 2   1   1                 59
60 17   1     1     1       1 2       1 1 1                       1       1 1                 1     1     1       1     1     60
61 11           1   1 1                                 2                   1   1   1               1   1 1                   61
62 17                           1   1 1 1         1     1     1     1                     2         1     3       1   1   1   62
63 17           1                     1   1           1           1             1     1   1 1   2 1   1         1         2 1 63
64 13                 1       1   1 1         1     1             1                     2     1                     1   1 1   64
65 11     1             1         1           1 1       1   1                 1     1 1                   1                   65
66 23 1 1     3 1   1                 1       1 1     1         1               1 1                   1 1 1 1   1 1 2       1 66
67 20     1   1         1     1 1       1 2               1   1 1     1     1   1 1         1             2           2       67
68 21     1 1     1 1   1         1     2 2                               1 1     1   1 2       1   1   1   1     1           68
69 12   1       1     2         1           1   1                   1                       1     1 1           1             69
70 16             1   1                           2           1     1   2               2 2 1       1             1         1 70
71 16       1               1 2 1             1   1             1 1 1                 1         2         1             1 1   71
72 15   1       1   2       1         1                   1   1                     1   1 1   1             2     1           72
73 10                 1   1     1           1           1               2     1           1       1                           73
74 12               1                           1           1             2 1 1 1             1       1 1           1         74
75 13     1     1     1           2           1   1               1 1   1       1               1                           1 75
76 13           1     1   1 1   1     1       1           1       1                   1         1           1   1             76
77 14 1                               2 1 1 1     1               1             1   2       1                           1   1 77
78 17     1       2   1       1   2 1   1                             1       1       1               2 1     2               78
79 14         2 1     1   1           1   1   1   1                   2               1         1                     1       79
80 20     1 1     3       1       1             2   2     1 2   2                           2     1                       1   80
81 17             1 1   1         1     1                         1 1   1   1 1 1 1     1               1               3     81
82 18     1 1                 1     1               1   1 1 1 1   1       1 1     2 1     1               2                   82
83 16       1       1         1   1                 1     1     1 1 1           1           1 1 1                   1 1     1 83
84 23   1     2             1     1     1 1           1   1   1     1 2 1                             1 1 1 1   2         1 2 84
85 7             1   1                                                                 1   1                 1     1   1     85
86 19     1 1 1       1     1 1   2     1       1                 1   1     1   1 1             1       1       1   1         86
87 13 1 1   1       1                                       1   1 1         1       1                           1     2 1     87
88 23     1   1 1   1 1   1         1         1 1   1 2       1 1       1         1   1         1 1 1             1     1   1 88
89 23           1       3 1 1   1     1           1 1 1                                 1 1 1   1     2     1 1 1 1         2 89
90 14           1           1               1 1 1     1               1       1           1       2             1       1 1   90
91 13               1               2         1                     1       1 1 2 1               1 1                   1     91
92 11       1               1           1 1                 1     1 1                 1 1     2                               92
93 17     2       1     1           1                               1   1 2         1             1       1   2         1 1 1 93
94 11   1                       1 1     1                   1         1                   2   1       1           1           94
95 13       1               1   1         1         1     1       1 1       1   1 1         1                       1         95
96 13     1       1           1   1       1 1             1     1       1   1       1 1                     1                 96
97 12                 1               1     1       1       1 1 1   1         1         1                                 1 1 97
98 18   1         1   1       1       1         1         1 1 1   1     2           1       1         1               2     1 98
99 19   1 1           1 1 1     1   1       1 1     1 1     1 2               1           2                   1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng