BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11 1     1             1     1       1         1 1         1           1 1                       1                 00
01 15 1   1                   2   1             1     1 1                           1 1 1   1         1       2       01
02 12   1                         2     1                       1     1 1   1   1 1     1               1             02
03 16   1 1             1 1           1       1     1               1           1   1               1   1 1       2 1 03
04 16   1         4                       1             1 1 1           1         1 2     1   1     1                 04
05 16       1       1 1     2   1       1 1   1         1     1     1               1                     2         1 05
06 13       1     1             2           1             1 1 1     1   1                       1         1     1     06
07 13                     1         1 2 1                 1 1   1                       1   1       1   1 1           07
08 19         1       1   1   1 1     1         1 1 1   1   1             1           1     1   1   1 1   1         1 08
09 19   1       1   1   1             1 1                             2     3   2       1             1 1 1   2       09
10 16                         1 1         1 2 1 1       1                     1             1       3     1   1   1   10
11 16                       1     1       1     1 1         2           1   1             2       2         1   1 1   11
12 11                   1 1           1 2   1                   1       1 1               1                     1     12
13 17           1     1     1   1     2   1   2     1 1 1   1 1         1             1 1                             13
14 16                 1 1     1 1       1   1     1   2 1   1 1               1         1   1                     1   14
15 21   1   1           1   1       1   1     1           1     1     1     1   2   1   1 1 1       2 1   1           15
16 15         1     1     1         1 1           1 1 1           1 1     1                     1 1             1   1 16
17 17       1       2     1       1               2       1     1         1       2 1   1       1 1         1         17
18 9   1             1       2   1                       1                                       1             1   1 18
19 18   1 1                   1                         1   1             1 1   1       1 1   1     2 1 1       1 2   19
20 13   1           1             1 1 1                     1 1         1     1   1 1             1 1                 20
21 16         1 2       1         1   1       1           1     1     2             1     2   1             1         21
22 14   2                       1     1     1           1         1                       1   1 1 1       1   1   1   22
23 12 1     1               2     1                     1                               1       1   1     1   1   1   23
24 19     2   1                 1   1     1 1   1 1                         1           1 1 1   1 2 1     1     1     24
25 21 1     1     1     1   1 1         2             1     1             1     1   1 1   1       1   1     1   1 1 1 25
26 16               2       2   1   1             1 2 1               1   1       1     1                       1 1   26
27 18 1   2     1       1             1         1 1       1   1       1   1       1   1     1   1             1   1   27
28 13           1     1     2   1                 1 1         1             1   1         1 1   1                     28
29 13               1 1           1                     1         1       1   1       1 1   1             1 1       1 29
30 13                               3   1 1       1         1 1       1   1       1         1 1                       30
31 17       1 3 2   1 2                         2 1                 1       1 1               2                       31
32 19       1 2     1     1             1   1 2 2   1 1   1       1     1   1           1                       1     32
33 20         1               1   1 1     1 1                   1 2   1           1 2 1     1         1 1 1 1   1     33
34 20   1 1   2 1     2   1                 1             2 1   1   1         1             1           1 1     1   1 34
35 12                 1           1           1       1       1       1 1       1           1   1       1   1         35
36 21 1                     1       1 1     1       1   1 1   1 1       1   1   2   1           1         1 1   1 2   36
37 9                   1     1 2     1             1                                     1           1           1   37
38 16 1       1   2         2     2       1             1                   1 1   1             1     1             1 38
39 20     1 2     1           1 1   1   1           1       1 1 1       1   1 1     1     1     1     1     1         39
40 15 1   1             1         1   1       1             1   1             1       1   1         1           1 2   40
41 17     1           2       1               1   1               2           1 1   2         1   2   1       1       41
42 13               1     1       1     1   1   1                     1               1 1   1 1 1           1         42
43 23   1       1     2   2 1           1 1                     2 2   1           1         1 1 1 3         2         43
44 19           1 1     1       1                     1       1   1               1 1 1 1     3 1   1   2         1   44
45 8             1     1                   1           1                         1   2                 1             45
46 13 1                 1         1                                           1   1 1   1 1   2     1       1   1     46
47 13       2                                 2 1                       1 1   1   1                   2         1   1 47
48 10   1     1                   1           1       1         1 1               1 1                               1 48
49 19 1   1         1   1 1       1                   1   1         1   1 2   1     1         1 1       1 1     1     49
50 17 1   1       1                       1           1 2         1 1     1 1                   2 1   1     1     1   50
51 17     1     2         1     1             1   2 1     1 1     1 1     1         1         1       1               51
52 24           1   1 1 1 1   1 1             1       1             2   1 2       1     2       1 2   1       1   1 1 52
53 12   1                                       1       1 2 2               1 1   1     1                     1       53
54 14 1   1 1         2     1                 1     1 2                     1               1 1   1                   54
55 13           2                     1   1                   1   2 1 1   1           1 1   1                         55
56 9     1       1                 1 1                 1 1                           1                 1     1       56
57 14     1     1               1       1 1 1 1     1   1                                   1   2         1     1     57
58 13       1         1     1     1       1         1         1           1   1                     1     1         2 58
59 21     1             2     1         1       1           1   1     1 1   1   1   1   1       1   1 1 1   2     1   59
60 8             1                       1       1 1 1                         1               1   1                 60
61 11           1 1     1                         1                 2 1         1                   1         1     1 61
62 15 1       1 1       1   1                                 2 1     1       1   1   1     1                   1   1 62
63 17 2     1       1     1 1   1 1 1             1 1       1 1       1                   1                   1 1     63
64 15   1           1   1           1           1   1     1     1 2   1           1   1               1             1 64
65 20             1   1   1         1     1 1 1       1 1       1   1   1     1       1 1       1           1 1   2   65
66 9 1             1                       1                   1 1     1         1                         1 1       66
67 13     1   2                                 1       1 1             1       1     1           1   1 1 1           67
68 19 2 2       1           1 1 1               1       1       1   2     1 2     1                   1             1 68
69 13 1                             1             1   1   2   1                   1         1         1 1 1 1         69
70 15   1   1   2       1       1   1   1   1                         1 1   1           1       1                 1   70
71 13   1   1 1     2                 1                           1 1   1     1       1       1       1               71
72 14   1   1 1         2   1       1   1       1               1                       1 1           1   1           72
73 17 1     1     1   1   1   1                 1     1     1 1   1       1   1 1                 1           1     1 73
74 15   1                 1   1   1 1       1             1     1             1       1 1 1       1           1     1 74
75 14 1 1     1 1   1 1         1       1                           1     1                   1     1 1             1 75
76 7                                     1     2               1         1     1           1                         76
77 14 1 1     2 1 2     1                             1                   1     1 1                           1 1     77
78 15   1         1   2   2           1           3                         1 2               1           1           78
79 17                       1 2     1             1 1   1 1                         1   1 1       1   1 1   1   1   1 79
80 17       1 1                   1 1 1               1       1           2 1   1   1             1           1 1 1 1 80
81 10       1           1         1 1 1                 1 1 1                                     1       1           81
82 13             1 1 1 1       1         1 3   1               1   1             1                                   82
83 14     1               1           2   1     1     1       1                 1 1         1 1   1     1             83
84 17             1     1   1     1   1       1           1   1     2                     1 1             2 2       1 84
85 10   1 1         1       1   1   1   1                                             1               1       1       85
86 15     1               1             1     1 1       1   1 1       1 2       1   1                   1   1         86
87 18       1       1     1   1   1           2   1 1             2 1   1     2       2                         1     87
88 12               1 1                     1 1   1       1       1 1                         1 1       1           1 88
89 19 1     1   1   1               1     1 1     1   1             1 2 1       1     2     1           1 1           89
90 13   1         1           1         1 1   1               1 1     1           1         1 1               1       90
91 17       1 1   1         1       1           1       1           1           1         1   1     1 1 2   1     1   91
92 15         2 1                   1     1 1   1   2 1   1                   2       1                             1 92
93 18 1   2                   1   1     2 1 2       1       1   1     1         1   1               1       1         93
94 20 1       1 1 1       1 1 1 1       1     1     1           1 2                       1         1   2     1 1     94
95 11 1   2                   1           2           1       1     1                               1   1             95
96 14 1           1       1                           1     2               1         1   2   1               1 2     96
97 18     1 2                 2       1         1                     1 2   1   1         1 1           1     2     1 97
98 10   1           1                                       1 1   1           1     1                       2     1   98
99 18             1 1     1     1     1   2 1       2   1             1 1   1             1   1   1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng