BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16   1       2         1               2                         1           2     1         2   1   1           1       1 00
01 15   2     2         1   1 1     1                     1   1         2                                     2           1   01
02 16     1   1   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1       1   1 1   02
03 19         1 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1     1       1   03
04 14 2             1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1               1 1           04
05 11     1 1                 1             1 1         1 1         1                         1                     2         05
06 16         1   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         1       1       06
07 19 1   2   1   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2                     1 1 1 07
08 17       1       1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1             1     08
09 14         2       1               1             3                 1 1     1     1           1         1             1     09
10 24   1   1 1 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1                   1   2   10
11 15                 1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               1   1   1     1 11
12 16 1       1   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1         1       12
13 19     2   1             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1         1     1       13
14 15               1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                           1     1   14
15 11         1     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1                         15
16 14     1         1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2                   1   1 16
17 17 1 1   1   1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1       1     1     17
18 19   2   1 1 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                     1   1 1       18
19 18 1   1                     1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   2 1 1           19
20 17   1         1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 1     1 1 1     20
21 11                   1     1       1           1               1       1             1               1       1       1 1   21
22 16 1                   1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         1 1   1         22
23 11 1           1         1   2       1             1                 1     1 1                               1             23
24 19               1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1             1     24
25 15 1 1                     1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1   1 1       1   25
26 16 1   2         1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1               1       26
27 21 1         1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1               1       1 2 1 27
28 14   1     1           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1                 1         1 28
29 24     1             1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       1   1   1     2 29
30 16 1 1     1                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1               1   1 1     30
31 12               1   1       1           1 1 1               1                                   1   1       1         1 1 31
32 18   1 1   1       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2           1     32
33 13 1     1       1           2               1     1     1                   1       1 1                 1             1   33
34 4                         1   1                                                                     1           1         34
35 18 1                             1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1     1   1       35
36 23 1   1   1 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1                             1 36
37 12 1         2                               2   1                       1               1     1           2           1   37
38 15       1                   1   1                     2                     1           3           2     1       2     1 38
39 10       1 1                           1                     1   1                           1   1   1   1               1 39
40 17                 1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     1 1 1           40
41 14   1   1                     1       1     1 1       1           1       2       1     2                           1     41
42 12   2   2               1                 1         1                         2           1 1         1                   42
43 22   1 1       2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1                 1     43
44 23     1         1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   1       1   1   44
45 16       1     1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2           1           45
46 12           1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1       1         46
47 14     1     1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1           1   1   47
48 16         1           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1                     48
49 23   1                     1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             1 1     1     1 49
50 16       1       1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2         2     1     50
51 9                   1                                     1                     1       1               1     2 1   1     51
52 22 1           2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1                     2     1 52
53 18       1     2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1                 53
54 15 1       1 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1                     54
55 19 1   1                 1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1     1             55
56 18                   2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1               2   1 1 2   56
57 13           1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1             2   57
58 11     1           1 1         2           1         1     2             1                           1                     58
59 18       1   3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   1               59
60 18             1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     1     1   2     60
61 12 1               1   1                         2           2   1     1           1                 1       1             61
62 18   1             1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1                     1         62
63 10               1 1 2   1         1                               1     1                                   1         1   63
64 15   1             1   1     1     1     1 1   1         1                                     1               1 1   1   2 64
65 22 2     2       1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 2 1 1         1 65
66 12                   1   1   1   1     1     2         1                                                 1       1   1   1 66
67 12             1           1             1         1               1   1   1           1   1   2             1             67
68 16             1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1       1 1 1 1     68
69 12               1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                           1         69
70 18       1 1 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                     1   2 1     70
71 14         1               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1       1         71
72 21 1         1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1       1           72
73 24     1 1     1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       1     1 1     1 73
74 16   2             1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1           1         1   74
75 13                   1   1             1   1               2         1 1             1             1     2   1             75
76 18                 1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1   1 1           76
77 20 1         1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       1 1           1 77
78 11 1     1   1                           1     1           1   1                             1 1           1 1             78
79 26   1 1     1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2     1   1 1   1   79
80 13       1         1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1               1 80
81 14     1     1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1       1         81
82 26   1     1   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 1     1 1     1 82
83 25       2 2                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2           1 1     83
84 15   1 1       1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1     1           84
85 12 2                     1           1                   1 2   1               1           2     1                         85
86 16     1     1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1                 2 86
87 17   2 1 1                             1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1             1   1   87
88 16       1     1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           1     1         88
89 12       1               1 1 1 1                   2             1       1               1                 1     1         89
90 15       1         1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1           1 1         90
91 16     1     1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1                       1   91
92 14           1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1   1 1       1 1 92
93 20                         1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   1 1   1   1 1 1 93
94 17   1                       2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1             1   1 94
95 11                     1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1             1     95
96 18             1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 1 1   1         96
97 18               1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1                   97
98 22     1               2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1   1             98
99 17     1   2   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng