BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11   1   1                                               1         1               1 1     1   1               1 1       1 00
01 18 1       2           1   1           1     1         1 1       1   1         1     2       1     1         1         1   01
02 20 1   1 1   1 1   1         1   1               1               1 1       1       1   1       2   1 1 1             1     02
03 23 1 1       3     1           2                           2         1   1 1 1 1     1 1       1         2         1 1 1   03
04 20     1           1     2 1       2 1 1   2                 1     1 1       1       1       1     1     1             1   04
05 14                 1         1 2                 1       1 1     1   1                 1   1 1             1         1     05
06 12     1               1           1                           1         1       1 1     1 1     1           1 1           06
07 19           1       1 1 1 2     1             1   2                       2               1     1 1     2   1     1       07
08 17           1   1           2     1 1           2                       2         1   1 1 1 1                     1   1   08
09 13               1 1           1                 1 1             1                     1 1       2     1             1 1   09
10 22   3         1 1   1       1       1         1         1   1 1   1   1   2 1             1         2       1 1           10
11 17     1   1 1   1 1                     1       1   1             1   2     1         1           1           1   1   1   11
12 12           1                     1   1         1                     2     1             1       2       1             1 12
13 10   1                 1                       1                         1       1       1         1       1     2         13
14 15   1           2                                                   1     2           1         1       2     1 2 1     1 14
15 15               1           1         1         1     1   2   1     1       1     1           1       1         1 1       15
16 17                 3                   1 2   1       1 1               1       1           1         2   1 1       1       16
17 16       1                   1           1   1     1           2 1 1       2         1               1   2     1           17
18 23     1 1 1   1       1       1   1   1 2 1                     2   1 1             1 1 1 1     1     1             1 1   18
19 17             1 1                 1 1         2   2     1 1 2           1           1       1       1             1       19
20 15   1           2         1                 1       1           1 1   2               1             1               1   2 20
21 21           1           1 1   2 1 2 1               1                   1 1     2               2   1 1 1   1 1           21
22 20       2           1             1 1       1   1         1 2         1     4 1     1         1     1     1               22
23 17   1     1       2     1   1       1                               1     1   1 1 1 1       1 1     1                   1 23
24 16 2             1   1   1             1 1         2   1     1 1                   1         1       1     1               24
25 14           1         1         1                         1       2   1       1 1     1     1       1     2               25
26 9                                   1 1                 1         1 1     1           1     1           1                 26
27 12   1     1     1       1       1 1               1     1                     1   1   1                     1             27
28 9                               1   1 2     2               1                                                     2       28
29 17 1       1 1       1         1         1         1 1     1             1                 1               2   1   1 1   1 29
30 17 1         1 1       1         1 1           2   1   2         1 1     1             1           1 1                     30
31 20   1 1         1   3                   1     2     3             1 1         1               1       1     1 1     1     31
32 18 1   1   2       1         1               1 1 1             1 1 1     1       1       1               1       1     1   32
33 19   1 1   2             1 1 1   1       1                 1   1     1       1 1                 1 1               1   2   33
34 9 1                 1       1             1   1       1       1                 1                                   1     34
35 21 1           1   1   1   1 1     1                       2 2     1 1     1         1 1 2     1               1       1   35
36 17     2 1     1   1   1                     1         1       1               1 1 1     1       1 1       1           1   36
37 14     1 1 1             1               1 1         1 1     1         1 1     1                   1       1               37
38 12 2     1     1           1 1                             1             1           1     1       1                   1   38
39 21         2     1   1                 2 2       1 1 2   2   1             1   1     1       1   1       1                 39
40 13 1                 1     1               1 2         1                         1       1             1     1   1   1     40
41 19                   1     1               1         1         1   1       1 1     1   1     1 2   1 2       1   1     1   41
42 18       1 1 1 1 1       1 1       1 1 1   1             1       1                       2 1         1   1                 42
43 21 1       1         1   2               1     1   1           1     1     1   1   1   1 2   1 1 1                   1   1 43
44 22 1         3 2         1       1 1       2         1       1                   1           1     2     1       1 1     2 44
45 22       1             1     1         1   3           1         1         1     1 1   2 1     1 1 1         2         2   45
46 22   2 1   2   2     1   1       2       1     1   1             1               2 1 1     1             1       1         46
47 17 1           2     1                 1 1 1       1             1     1 1   1                             3         2     47
48 21 1           2   1   1 1                 2       1 1   1         1 1           1 1   1   1   1 1       1         1       48
49 24   1         1         1 1   1   1 1   1 1         1   3 1           2     2 1   1 1                             1   1 1 49
50 19       1           1           1             1 1     1       1       1       1   1     1     1       2     2 1 1 1       50
51 5                         1         2                   1                       1                                         51
52 17     1 1         1                   1 1 1       1     1 1 1   1       2                     1 1       1               1 52
53 10     1       1     1   1                   1                                     1                   1 1     2           53
54 14                 1   1         1   1     1         1         1         1 1     1 1       1   1     1                     54
55 13       1           1     2   1                             1           1   1   1   1       1   1 1                       55
56 14     1 1   1   1     1   1         1                     1           1     1       1     1           1         1         56
57 11                 1     1     1   1   1                                           1 1   1 1           1               1   57
58 7                                             1   1 1         1 2 1                                                       58
59 16                               1 1 1     1 1               1 1   1           1   1       1 1 1       1     1       1     59
60 17               1           1 1                 1 1 1 1   1   1 1   1               1           1 1 1       2             60
61 13                 1   1                       1 1       1               1             1 1   1           1   1         1 1 61
62 15       1       1         1 1 1     1   1   1   1   1       1             1                                 1         1 1 62
63 21   1 1               1   1         1         1 2     1 1         1     2 1       1             2 1   1   1   1           63
64 17           1       2 1       1     1               1 1   1           1             1       1     1 1     1     1     1   64
65 15             1     1   1   1                     1                   1 1     1       1 1         1   1       1         2 65
66 17 2 2           1                         1         1   1     1           1         1       2 1           1   1         1 66
67 18           1 1                   2     1 1     1           1 1     1   1 1   1     1   1   1               1     1       67
68 14     1 1   1                       1 2               1       1 1   1     1   1         1           1                     68
69 12         1               1 1 1     1   1 1     2                 1               1             1                         69
70 13   1         1   1     1             1       1     1 1             1 1         1                     1   1               70
71 16   1   1                     1 1   1   1       1   1     1                 1         1             1         1 1     1 1 71
72 18 1     1   1   1       1       3               3           1     1   1                   1                     1   2     72
73 13       1   1           1       1                               1 1           1                     1     1   3 1         73
74 14   1                         1 1 1               1   1 1 1                             1   1           1   1     1 1     74
75 24 1   1     1         2     1 1             1 1       1   1 1       2           2 1                   1     2   2 1   1   75
76 14         1     1               2       1                             1         1 1 1         1         1   1     2       76
77 18   1     1       1       1   1         1         1 1                         1 1 1   1           1     1 1 1 1     1     77
78 18 1     1                     1     1       1 1   1   1 2           1         1                     1 1 1           2 1   78
79 16   1     1   1             1 1                         1   1   1       1         1     1             1 1           2   1 79
80 20       1   1     1                 1       2 1     1           1 1 1 1 1       1             1           2 1     1     1 80
81 19     1 3           1   1     1       1 1   1 2       1   1       1   1   1                           1             1     81
82 23     1 1 1     1 1             1 1             1   1       1 1     1                 1 1     1 1 1   1   1   1   1   1 1 82
83 15           1           1 1       1 1     1       1               1   1       1     1     1   1                         2 83
84 17 1   1                     1         1 1             1 2     1             1       1 1 1             2 1               1 84
85 17 1             1         2 1 1   1       1   1   1   1   2 1       1         1                                         1 85
86 9             1                             2               1   1           1   1   1                                   1 86
87 15         1     1 2             1           1         1       2     1   1                     1                 3         87
88 12   1 2     1           1             1   1 1                               1     1             1               1         88
89 15         1           2           1   1   1                       1             1     1       2 1 2         1             89
90 18     1   2   1     1 1           1   1     1           2 1         1       1   1           1         1       1           90
91 10                   2       2               1     1                     1   1               1   1                         91
92 9                                   1                       1         1   1           1           1       1     1   1     92
93 14   1 1     1     1   2                       1                               1           1 1   1     1   1         1     93
94 17               1     2   2 1   1       1       1         1 1 1         1                 1         2       1             94
95 17               1     1     1       1 1     1 1                       1     1             2 1             1     1 2 1     95
96 23 1 1 1         1 1 1       1                 1 1     1   1 1 1 2                       1 1           1       1 1 2   1   96
97 15 1 1         1     1 1       2       1               1                   1   1           1                   2       1   97
98 15                         1     1 1               1 1 1         1 1         1           1   2       1 1                 1 98
99 23 1   1 1     1         2     1 1           1                 1 1   1       2 1     1     1   1 2             1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
Ngày
/
Tháng