BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/09/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16         1   1                     1     1 1 1   1   1 1       1   1               1                     1     2     1   00
01 23   2   1         1       1 2             1   1         1 1         2         2                 1 1         3     3       01
02 15   1       1                     1 1       1     1       1   1       2                       1 1       1           1 1   02
03 15     1           1           1         1   1         1 1 1                     1 1           1                 1 1 2     03
04 17               1           1 1   2                   1     1       1           2   1 1 1           1           1 1   1   04
05 19 1   2       1               1 1 1   1                   1   1     1     1 1 1       1   1       1           1     1     05
06 22         1   2     1   1         1               1   1         1 2       1 1   1       1 1 1     1         1   1 1     1 06
07 14   2                             2           1                             1   1 1     1 2         1 1     1             07
08 13               1       1   1                                   1   1   1             1       1 1 1       1 1   1         08
09 18         1         1   1 1       2   1 1                             1 1     1         2 2             1 1             1 09
10 9       1                           1         1           1   1       1     1   1                             1           10
11 22   1   2   1         1 2           1   1     1     1 1               1     2 1 1     1     1                   1     2   11
12 19                 3   1               1   1   1         1         2                 1   1   1 1 1               1 1 1 1   12
13 18 1 1       1   2               1         1 1               1         1 1 1   1       1               1         1     1 1 13
14 21               1   1         1     1       1       1           1     1 2       1   2   3             2   1 1         1   14
15 11 2 1                       1           1 1                   1       2                                       1     1     15
16 11                                 1 1 1                   1 1   2   1       1 1                 1                         16
17 15   1     1 1             1           1               1                           1         1   1 1 1       1       1   2 17
18 12   2   1               2     1                       1       1       1             2                   1                 18
19 16           1         1       1   1 1       1       1 1 1         1 2                               1   1     1 1         19
20 11       1         1   1           1 2     1                 1 1       1                             1                     20
21 21           1 1       1 1     1 2               2 1   1     1               1       1     2 1     1   1     1         1   21
22 14 1           1 1                     1                                   2   1   1 1   2 1     1             1           22
23 20                 1         1       1   1   1           1   1 1   1     1   1         1     1 1           1     1 1   2 1 23
24 15 1             1           1 1     2       1         1 1       1   1       1                     1     1     1           24
25 14         1                     1       1 1 1 1       1     1                     1 1       1 1   1             1         25
26 10       1 1                                       1       1       1 1         1         1     1     1                     26
27 12             1           1         1       1               1     1 1               2                   1 1             1 27
28 16 1                 1           1 1                       1             1         1 1   1     2 1       1 1   1     1     28
29 19 1         1         1 1   1 1 1                                             3   1   2   1             1 1       1 1   1 29
30 15     1           2 1   1                   1     1     1 1       1                           1       2   1     1         30
31 17       1     1 1   2     2           1     1   1               1 1                         2   1       1             1   31
32 12       1     1       1 1     1 1                   1       1                     1         1                 1     1     32
33 18   1     1       1   2   1       1 2 1           1       1   1     1   1               1 1                         1     33
34 17 1 2               1           1     1     1 2 1     1                 1 1       1   1                   1       1       34
35 19 1     1   1 1         1 1 1           1                 1   1 1       3                         1   1 1     1     1     35
36 16       1   1   1 1                 1           1 1           1         1 2       1   1       1               2           36
37 15   1   2   1     1     1           1   1         1         1               1 1 1               1                     1   37
38 19         1         1     1             1       1         1 1     1   1           1 1         1   1 1 2     2         1   38
39 18           1           1 1 1                     1     1   1             2   1 1             1       1   2 1 1       1   39
40 18   2             1   2     1   1 2 1               1                 1 1       1           1   1   1       1             40
41 19       1         1 1   1   1     1       1 1   1                     1   1       1 1 1     1   1   1                 2   41
42 15     1 2     1     1             1         1 2   1             1               1     1           1                 1     42
43 16     1         1     1 1 1           1 1                         1               2 1         1   1 2             1       43
44 13                           1               1           1 1       1               1       1 1   3           1     1       44
45 18         1       1                                 2   1   2 1                 1     2       1 1 2   1 1 1               45
46 7         1                                       1 1         1                                 1 1                 1     46
47 13         1 2                                         1                         2   2   1 1         1   1   1             47
48 25     1             1       1   1       1       1 1     2   1   2     1 1 2 1 1   2         1     1 1     1       1       48
49 13   1       1 1                       1 1     1 1   1                           1       1                     1         2 49
50 9 1   1                     1 1                                           1                 1         1   1 1             50
51 14 1     1   1         1       1 1         1             1 1                 1     1 1   1               1                 51
52 27             1       1 2     1 1       2     2     1         1   1 1   1     1 2 2 1       1 3     1               1     52
53 20 1             2 1 1   1     1 1 2     1               1 1               1         1 1   1           1   1             1 53
54 17           1 1       1 1       1       1 1     1       1 1 2             1             1 1                   1         1 54
55 19                               1     3 2               1           1     1 1   1       1 1     1 1 1   1     1 1         55
56 17     1             1           1     1   2         2               1         1         1   1               1 1 1 1 1     56
57 19           1 2               2       1     1       1 1       1 1   1 1     1   1     1   1                 1   1         57
58 13         1                           1   1       2   1   1     1           1         1             2     1               58
59 18                     1 1 1                     1 1 1     1       1 1                         2 1 1 1     1 1 1   1       59
60 11                   1                     1           1 1   1               2 1           1 1           1                 60
61 26     1 1 1   1     1 1   1 1 3         2   2 1 1                 2 1         1 1     1 1                 1     1         61
62 11                 1       1             1                           1 1             1   1   1   1                   1   1 62
63 11       1   1     1     1 1 1                                               1                         1 1         1   1   63
64 18 1         2       1     1 1         1       1             1 1 1       1 1     1                             1 1     1 1 64
65 14   1                       1             1   1           1                           1 2 1 1         1 1     1   1       65
66 10     1                                   1 1     2                 1     1                             1           1   1 66
67 15     2 2 1     1       1                           2 1         1     1       1               1                 1         67
68 15 1             2 1             2   1     1                   1 1                       1 1     1       2                 68
69 18 1   2 1 1         1   1             1 1       2     1     2       1       1             1                       1       69
70 20             1     1             1         2     1   1       1       1 1   1 1           1     1 1     1   1   1     1 1 70
71 15                             1                   1 1 1 1                         1         1         1     1   1 1 3   1 71
72 11   1                                     1         2                     1         1             1 1     1           2   72
73 12               1   1         1       1     1         1               2 1                     1   2                       73
74 19 1   1 1 1 1 1   1   1                     1     1   1       1   1 1     1                 1     1   1     1             74
75 18                                 1     1     1   1         1 2         1     1           1 1 1 1   1   2   1     1       75
76 10 1       1       1 1                                                 1   2   1           1         1                     76
77 7   1                                           1                     1               1       1     1     1               77
78 10   2           1   1     1 1 1           1         1                                                                   1 78
79 19 1   1       1 1         1     1   1         1                     1 1 1       1         1       1   1           2     2 79
80 17     1   1       1         1 2               2 1       1 1       1 1       1         1         1               1         80
81 13           1 1     1           1             1         1       1                                     2 1           1 1 1 81
82 17     1       1 1     1 1 1       1             2   1   1   1 1 1                                     1     1   1         82
83 20 2                   1               1       2 2       2 1   1 1 1                   1     1 1       1     1 1           83
84 19 1   1   1 1               1 1           1   1       1   1   1   1             1   1           1   1 1   1   1           84
85 13 1                 1     2     1     1     1             1       1 1   1         1               1                       85
86 21 1   1 1 3     2     1                       1       1 1   1   2                       1           1   2             1 1 86
87 15       1 1   1       1 1 1   1   1                 1                       1                       1       1     1 2     87
88 26 1       1     1 1   1   1         1           1     1   2 2   1 1   1 2 1 1     2   1             1       1 1           88
89 15               1       1 2     1   1             1     1               1             1   1 1         1       1       1   89
90 17         1       1                 2                     2   1   2       1 1           1             1 1     1   1     1 90
91 23 1 1 2     1                   1     3 1     1   1   1 1       1             1       1     1   1 1       2       1       91
92 18     2         1     1     2           1   1       1 1     1           1     1                 1             1 1   1   1 92
93 25   1 1 1 1   1 1     1   1     2 1 2   1 2     1   2               1           1 1                             1   1   1 93
94 11   1           1     1     1     1   1 1       1 1                       1       1                                       94
95 22   1       1   1         1     1 1       2       1             1       1   1 1     1         1     1     1   1 1   1 1 1 95
96 15           1       2                     1     1             1 1     1       1   1 1             1       2       1       96
97 21 1       1   3   1 1 1       1     1           2             2 1           1         1     1         1           1   1   97
98 13           1     1                   1   2     1 1                             2   1 1   1                             1 98
99 15     1 1         1         2               1       2             2   1   1                   1               1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
Ngày
/
Tháng