BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19         2     2       1   1   2 1       1         1         1   1         2         1       1   1               1       00
01 13 1         1                           1                       1 1 1 1     1   1             1   1     1         1       01
02 15 2         1     1                 2   1             1   1   1   1   1       1   1                       1               02
03 15       1     1     1     2 2     1         1           1       1       2     1                     1                     03
04 19       1               1 1 2       2                   1 1     1 1 1     1   1         1               1 1     1     1   04
05 19 2 1                                 1 3       1   1 1   1     1   1   1 1       1   1             1         1           05
06 11 1 1     1         1               1 2       1       1         1                                                       1 06
07 17         2       1           2 1         1   2 1         1           1   1                   1     1 1               1   07
08 12           1 1         1 1     1           1       1         1     1 1       1                 1                         08
09 16                         1         1           1         1     1 2       1 1     1   1 1                     1 1       2 09
10 14                           1   1   1   1 1   1   1                           1     1 1               1 1     1   1       10
11 17   1           1       1           1     1       1   1   1 1 1         1   2     1             1           1         1   11
12 20     1 1       1     2       1         1   1                 1     1   1             1 1     2   1   1   1 1         1   12
13 18     1           1 1 1               1 1   3           1             1     1 1   1       1   1               1 1         13
14 17                 1 1               2 1     1             1   2                       1 1 1   1 2 1             1         14
15 14 1 1               1 1         1                     1           1       2       2               1               1     1 15
16 16 1                   1       1 1   1                       1     2           1     1   2             1   1   1 1         16
17 12   1     1                               1     1   1                     1           2             1       1 1     1     17
18 12                 1       1                         1               1                 1 1 2     1           1     1     1 18
19 13       1   1   1               1   1             1         1                     1 1   1       1           1           1 19
20 22           1             2 1 1         1 1   1             2 1   1               1       3       1 1 1 1     1 1         20
21 23 1     1   1 1       1               2 2   1   2 1 1   2         1 1 1   1                           1     1 1           21
22 13 1       1               1   1         1 1             1   1           1   1   1                       1             1   22
23 15 1           1 1             1             1 1 2         1     1         1       1               1   1   1               23
24 17   1         2 1   1     1     1                 1 1           1                       1   2     1 2           1         24
25 16                       3         2           2     1       1           1               1 1           1     1       1 1   25
26 20               1     1 1 1     1         1           1       1 1               1           1 1         1   1     3 1 1 1 26
27 4                                         1             1                     1 1                                         27
28 16   1       1                           1 1   1     1 1   1           1             1     1   1               1   1 1   1 28
29 17                 1 1 1     1                       1                 1   2 1   1   1 1   1 1   1                   1 1   29
30 18   1     1     1     1 1               1       1 1       1 2           1       2     1           1   1     1             30
31 20             1     1       1 1 1 2   1 1                         1     1         1 1           1 1     1 1 1       1 1   31
32 14   2       1       1     1               1   2             1                           1 1   1         1   1             32
33 16 1     2 1       1       1       1                   1 1   1 1 1 1                                   1         1   1     33
34 17                   1   1   2         1         1   2   1     1 1     1                     1             1     1   1   1 34
35 8     1             1                     1         1                 1       1                         1     1           35
36 21   1 1           1       1             1 1 2 1       3 1     1             1 1       1                 1 1 1           1 36
37 12   1     2   1           1                                 1                         1                     1     2   1 1 37
38 15 1     1 1     1       1               1                   1 1     1   1                   1     1 2                   1 38
39 15               2     1   1 1 1   1       1                 1   1           1                       1           1       2 39
40 19 1 1                         1       1     1       2         1   1   1   1 1 1 1     1         1       1         1     1 40
41 20     1   1 1       1 1             1             3 1     1             1           3         1       1     2     1       41
42 21   1       2                         1 1   1   2     1   2   1   1                                 1 2       1 2 2       42
43 17       1         1   1 1     1           1               1 1 1 1 2 1             1                       1 1   1         43
44 16 1 1 1       1           1                       1 1               1 1       1     1         1           2             2 44
45 9                                 1             1           1         1 1 1                             3                 45
46 22   1     2 1 1 1     1 1               1                 1   1 1   1   1         1             2       1 1         1 2   46
47 16             1         2                                   1 1   1 2 1           1 1       1 1       1             1   1 47
48 13         1       1 1           1                   1     2           1     1       1   1           1             1       48
49 15                     1         1     1                                 3     1 2     1   1   2 1       1                 49
50 18               1     1     1 1 1   1             1   2   1     1       1   1                             2 1       1   1 50
51 20   1 1             1 1 1     1 1 1     1     1 1     1                       1 2             1           1   1       1 1 51
52 14   1 1                   1 1     1   1               1     1         1         1           1 1   1               1       52
53 20         1       1   1 1   2 1   1   3 1                               1 1               1 1         1 1 1           1   53
54 16             1             1               2       1   1   2             1   1     1 1     1 1             2             54
55 20   1   3   1   1   1           1 2                                       1 1   1 1     1 1     1               2 1       55
56 10               1     1               1         1                                         1 1   1   1       1     1       56
57 19     1     1                 1   1 1       1 1     1   1   2                       1 2         1 1     1             2   57
58 19     1           1           2   1 1                         1   1     1 1   1       1 1 2 1     1     1       1         58
59 21     1                 1           1   1   1   1       2         1       2       1       1 2 1       1           2 1   1 59
60 12 1   1                         1               1   1 1         1     1           1       1       1   1                   60
61 17 2   1 1     1   1       1               1 1 1   1   1                       1 2 1                       1               61
62 14           1     1         1       1     1         2             1     1   1   1 1                 1             1       62
63 3                   1                                                       1                               1             63
64 16       2   1       1     1                   2       1 1   1   1               1                   1 1     1         1   64
65 21 1 1       1   1 1                       1 1   2     1   1                   1   1     1     1   1   1   1     2   1     65
66 18     1   1   1 1           1   1       1 1   1 1               2     1 1                         1     1           1   1 66
67 18     1 1             1 1   1         1       2     1         1               1     1   1         1 1     1   1     1     67
68 16               1   2                                       1     3 1       1         1 1           2 1 1             1   68
69 16   1 1 2               1   2                                 1             2   1               1     2   1   1           69
70 26   1   1         1       2   2   1 1       1   1   1   1   1           1 1 1           1     1     1 1       2   1 2     70
71 18 1 1   2   1   1                 1   1 1             1   1                 1         1       1         1 1   1 1         71
72 20     1   1 1 1       1   1               1         1     1         1       1 1           1 2   1                 1 1 1 1 72
73 15       1         1 2     1 1     1       1                 1   1     1               2           1   1                   73
74 17     1               1   2         1             2 1           1             1             1 1     2           1     1 1 74
75 11         1   1     1           1           1 1                           1         1   1                   1       1     75
76 28   1         2       2   1 1 1 1   1 1   1 1           1 1     2   1     1     2   1 1 1   1   1 1         1             76
77 16 1     1         2     1             1                   1           1     1     1     1     1 1   1     1             1 77
78 24 2               1 1             1 1 1         2       1     2 1   1 1   1   1       1 1                 1   1     2 1   78
79 16     2             1         1 1         1 1     1             1 1 1         1           1     1               1     1   79
80 15 1     1   1     1           1   1 1                   1                       1   2     1     1       1           1     80
81 12     1 1         1           1 1       1         1                           1       1                 1     1     1     81
82 17   1 1 1   1 2 1       1         2 1                   2           1 1         1         1                               82
83 17         1   3 1           1     1   1           1     2 1       1     1                             1             1 1   83
84 16                   1       1 2             1                       2         1   1         1 1   2         1 1       1   84
85 8           1   1       1                     1 1                   1                   1                 1               85
86 11           1                     1               2                 1   1             1     2           1         1       86
87 17         1 1     2           1             1         1 2         1 2 1                             1         2 1         87
88 10 1                                   1         1                     1   1       1 1             1       1             1 88
89 12     1                           1   1     1 1   2                                     1 1 1                       1 1   89
90 17   1 1   2     1     3               1       1 2         1   1                           1   1           1               90
91 24 1       1   1   1 1   2                 1           2             1 1     1     3     1   1 1 1 1 1         1   1       91
92 17             1 1             1       1     1 1   1       1   1           1         1       2   1         1     1   1     92
93 11 1   1                                   1                             1 1       1             2               3         93
94 15     1     1   1   1             1 1             1         1   1     1                 1 1         1         1   1       94
95 11       1   1                   2         1           1             1       1   1                 1     1                 95
96 24         1 1 1 1 1     1               1     1   2   1 1 1             2           1       2     1 1 2       1     1     96
97 14             1   1             1   1             2                           1     1   1         1         1 1 1     1   97
98 19   1                 1     1   1       1     1       1 1     1             1 1 1   2     1     1   1       1           1 98
99 18     1   1             1       1   1     1                   1 1     1   1     2   2           1       1     1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng