BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/11/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16     1   1 1                                     1                     1 1   1   2 2 1 1       1                 1     1 00
01 20       1 1                   2           1 1   1     1   1   1   1           1     1 1           1 2 1           1 1     01
02 22 1   1 1           1   1 1   1   1                 1 1       1         1   1       1   1   1     1 1             2 1 1   02
03 10 1     1       1                 1   1                                     1             1   1   1     1                 03
04 25                 1         1 1   1 1   1 1 1     1           1 1 1       2     1     2   1 1 1 1   1 1     1   1         04
05 18 1   1 1         2 2 1         1             1                 1   1   2               1 1   1                       1   05
06 17       3 1 1   1   1       1                           1   1       1 1   1                           1   1   1 1         06
07 13           2 1   1             1           1         1     1 1     1           1                             1   1       07
08 18 1 2 1                   1           1   1               1       2     1 1     1 1   2         1                     1   08
09 15         1                 1           1           3         1       1         1   1     1     1   1   1     1           09
10 14               1     1 1           1       1 1         1     1               2       1       2                         1 10
11 13                                 1     1     1 1             1 1 1         1       1           2                     1 1 11
12 22   1           2   1     1 2           1 1       2         1       1             1     2     1 1       1       1     1 1 12
13 18 1             1           1   2                   1   1   1 1 1 1               1 1   1 1         1       1   1         13
14 11   1                         1   1     1                                           1 1   1 1 1   1 1                     14
15 14   1                       1           1         1     1   1             1 2           1               3   1             15
16 20                 1 1         1 1         1   2         1     2           3 1         1   2 1                       2     16
17 10             2   1               1       1   1 1                             1       1   1                               17
18 21 1     1   1   1     1   1         2           1 1                           1 2   2   1     1 1             1     2     18
19 15 1       1   1           1                                     1 1             1 1       1       2   1 1             1 1 19
20 15 1     1         1 1   1       1   1                     2                     1           1 1 1       1     1           20
21 19                       1             1 2       1         2                         1 2             1 1       1   3   2 1 21
22 12           2         1   1 2 1                                         1               1   1       1       1             22
23 16         1 1           1 1                                                   1 1           1     1         2   1   2 2 1 23
24 11               1       1             2           1               1   1 2                   1         1                   24
25 18     1   1           1 1                     1 1                       1   1 2 1         1     1 1 1 2       1           25
26 23 1                   3   1       1     1 1 2         1   1           1 1     1   1     1 2     1     1     2             26
27 16         1           1 1       2       1   1     1 2       1   1           1     1       1               1               27
28 15 1     1   1           1               1                 1     1     1 1       1       1     1               1   1     1 28
29 10                     2           1     1                                           1   1         1       1 1       1     29
30 21                   2   1 1   2 1 1         1 1   1         1     1 1         1             1         1 1     1 1 1       30
31 12               1             1       1                 1 1     1       1 1           1       1           1       1       31
32 12     1         2     1                   1 1 1   1     1               1 1       1                                       32
33 12 1           1                     1   1             1 1                           1   1     1     1           1       1 33
34 15             1   1                           1   2       1   1 1 1 1           1       2                           2     34
35 18     1 1         1   1 1           1           1     1 2                 1     1   1     1 1 1 1         1               35
36 14     1   1     1         1                     1           1   1 1 2         1                         1       1       1 36
37 15     1           1         1     1   1 1         1                   1   1   2                 1     1           1 1     37
38 22       1           1         1         1       1 1   1       1 1   1     1         2     1 2 1     2   1 1       1       38
39 13     1       1                 2         1                 2       2         1                 1       1               1 39
40 21         1             1 2 1   1 2   1       1     1         1         1 2           1 1     1     1     1           1   40
41 15       2     1   1 1             1   1           1             1         1           1             1 1 1       1         41
42 23 1 1 1     1             1   1 1 2 1             1     1   1 1     1             1       1   1     1       1       1   2 42
43 11         1         1   1       1         1 1                               1         1           1             1     1   43
44 12   1                   1               1 1 1 1                         1       1                       1   2 1           44
45 18   1   2 1   1             1 1   1   1       1   1     1   1   1                   1                       2         1   45
46 15   1                 1 1   1               1     1       1 1   1 2             1 1             1     1                   46
47 14         1   1               1   1 1 1 1                             1         1       1           3                 1   47
48 27     1   1   2 1           1         1   1   2     2 1 1   1 1     1 1   1         1             2       1   2       1 1 48
49 18 1         1       1     1   1   2                 1   2                   1       1       1   1             1   2   1   49
50 8                     1                   1     1                 1                   1 1 1               1               50
51 15       1                   1   1   1   1       1                   3       1     1 1   1   1             1               51
52 8 1       1 1                                           1                         2                           1 1         52
53 18 1           1 1         1       1             3     1 1         1         1 1                     1   1 2           1   53
54 16   1 1               1 1 1   1 1                   1       1     1     1   1     1                       1       1   1   54
55 8       1   1   1       1                                 1 1       1 1                                                   55
56 16 1 2       1   1   1             1     1 1     1     1             1             1     1   1   1                         56
57 19     1     1   1         1     1       1       1 1       1     1     1     1 1       1 1         1       2       1       57
58 14   1     1       2 1               1 1   1               1 1 1             1                 1                       1   58
59 11                       1     1     1 1     1         1       1   1   1                           1           1           59
60 17   1   1           1   1             1         1       2   1             1       1     1 1 1   1                   1   1 60
61 16     1   1   1         1                 1         1   1       1     3 1   1         1     1                       1     61
62 17   1         1   1   1   1         2 1                 1                   1     1   1   2             1       1 1       62
63 16   1             1               1       2         1 1   1 1     1   1 1                   1       1         1     1     63
64 17       1         1 1 1     2 1   1 1       1                 1         1   1 2 1     1                                   64
65 15       1   1                               1         1   1     1       1                     2 2       1 1     1   1     65
66 14 1 1                             1     1         1   1   1                       1         1   1 1 1       1 1           66
67 18 1         2 1   1 1       1   1         1   2                                 2 1     1               1 1         1     67
68 20     1       1     2     1             1   2       1 1         1     1                         1     1       1 1   1 2 1 68
69 18 3   1               1             2 1       1   1 1     1     1   1               2                 1             1     69
70 17   1       1             1 1         1   1     1 1 1                   1   3 1     1                   1       1         70
71 22   1   1   1       1       1   1 1 1       2                       1 1 1                     2   2 1     1 1   1     1   71
72 16     1                         1     1     3   1   1             1       1 1 1                 1 1                 1   1 72
73 15 1       1     1 1           1 1   2 1             1 1                                         2     1         1         73
74 8       1 1                         1           1     1 2                                         1                       74
75 13   1 1         1     1                                   1     1 1               1         1 1       1 1             1   75
76 17         1 1     1         1                     1         1 1               1 1         1   1       3   1 1         1   76
77 13         2           1     1   1       1             1             1           1                 2         1   1         77
78 12         2         1 1               1               1   1               1         1       1   1           1             78
79 20     1       1         1     1                     1     1     2     1 2 1 1       1   2             1     1     2       79
80 16             1 1               1   1     1   1   1         1 1       2                 1                     1 1 1     1 80
81 22 1   1     1   1           1                   1 1       3 1   1 2       1   1 1         1 1             1     1       1 81
82 11             1             1         1               1     1 2     1 1                   1       1                       82
83 19   1   1   1             1 1             1     1   1 1   1   1     1           1 1               1       1     1 1     1 83
84 16     1       1             1                 1     1       1     1   2   1       1         1 1   1     2                 84
85 17 1   1       1       1       2         1   1               1 1 1     1       1       1 1                 1 1             85
86 20 1 1       1   1 1   2 1 1     1   1 1     1   1                 1 1                             1       1       1 1     86
87 17             2 1       1 1   1         1 2   1         1             1     1         1     1       1       1             87
88 19   2             1 1   1     1 1         1     1   1 1 2     1                 1     1             1           1     1   88
89 15                             1       1   1   1       1     1                               1         2 1 1   2     1   1 89
90 21     1 1     1 1   1                               1 1   1 1     2   1     1   1                     1 1     2   2 1     90
91 18         1 1 1   1 1     1       1     1       1               1               1 1       1           1     2     1     1 91
92 23   2 2 1         1                 1             1 1           1 1   1 1     1   2 1                 1   1 1 1     1 1   92
93 13         1     1     1   1           1     1         2                                           1     1 1       1     1 93
94 23                       1 1     1   1       1         1 1     1     2         1   1         1   1     1 1   2 2 1   1   1 94
95 18 1               1       1       1       1   2           1   1 1       1 1     1     1   1 1 1                     1     95
96 21   1   1   1   1 1 1   1   1 2     1   1                                 2 1             1   2     1           2         96
97 16     1       1 1 1                 1           1   1                         1     1 1                       1 2     1 2 97
98 14 1       1       1             1     1       2 1                   1   1             1           1     1               1 98
99 12           1       1 1 1             1     1 1   1 1                       1                       1     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
Ngày
/
Tháng