BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/04/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
Ngày
/
Tháng
00 18       1   1 1             1                 1 1         1       1       1         1     3   1 1 1   1             1     00
01 7             1               1   1                       1   1       1         1                                         01
02 19                     1               1 1 1       1   1     1     1 1 1   1 1   2             2         1 1 1             02
03 16       1   1   1             1   1       2     1       1   1               2 1     1             1           1           03
04 11     1   1 1             1                         1           1       1                                       1 1 1 1   04
05 19 1   1     1             1   1 1     1 1     1         1       1     1             1     1   1   1   1   1 1             05
06 12   1   1                       1   1 1 1                           1               1     1         1           2         06
07 14                         1     1               1 1 1         1       1     1     1     1       1   1 1         1         07
08 13                     1       1                     1     1         2               1           2 1     1           1   1 08
09 19     1       1     1               3 1 1 1 1           1 2           1 1 1 1               1               1             09
10 25   1     2     1 1 1   3       2   1   1                                       1 1   4     2           1       3         10
11 15                               1 1 1     1 1 1   1   1               1     1     1     2         1                   1   11
12 12         1     1     1       1         2               1 1                     1             2                       1   12
13 19           1     1   1 1 1 1   1               1     1 1     1     2   1             1     1           1             1 1 13
14 13   1                                 1           1   1   1     1           2     1     1         1       1   1           14
15 15     1       1 1         2     1   1           1   2   1       1       1     1     1                                     15
16 19   1 1   2   1   2     1 1                       1       1       1                         1   2 1   1     1   1         16
17 13 1     1 1             1   1       1     1 1 1     1                         1                   1       1               17
18 14       1 1   2             1   1             1   2           1             1                 1                         2 18
19 19   2                           2                   2 1                 1       1 1   2             2   1     1 1 1     1 19
20 22 1             3         1   1             2       1     1   2       1 1             2         2           1 1     1 1   20
21 13             1   1   1       1                     1 1   1 2                                 1 1     1   1               21
22 18 2 1       1 1   1   2   1         1                 1   1 1     1                     1     1             1     1       22
23 14   1                         1 1           1               1   2   3 1                               2 1                 23
24 16   1     1           1 2   2       1                               1                   1           1       1 2   1 1     24
25 19           1               1   1                 1   1       1 1   1 1 1 1     1       1 1 2         1             1 1   25
26 21   1 1     1           1                 1 1   2             2 1       2 1         1   1     1       1 1             2   26
27 17       1         3     1   1             1   1           1 2       1   1   1           1           1   1                 27
28 20       1       1   2             2   1   2     1 1 1                       1 1   1   1     1       1   1               1 28
29 19 1     1   2                         1     1 1   1     1       1   2 1             1 1       1       1 1 1               29
30 12               1       1                                 1       1   2     1       1       1           1     1     1     30
31 11                                 1         2 1                               1   1                 1 1 1         1     1 31
32 16   1                     2 1 1     2     1         1   1 2       1       1                       1           1           32
33 20 2     1 1 1       1           1       1   1           1     1   1               1       1     1   2     1   1   1       33
34 12       1   1               1   1                                       1 1   1 1     1                       1       1 1 34
35 12             1 1   1                 1   1 1         1 1                 1                     1                 1 1     35
36 9     1           1 1 1                                           1                       1     1                 1     1 36
37 16     1     1     1         1                       1 1         1                 1       2       1       1       1 1 1 1 37
38 15   1                 1             2   2         1   1       1 1                 1 1     1     1                     1   38
39 16                     1     1       2               1 1 1     1       1   1       1   1   1 1                 1     1     39
40 16       2           1             2         1       1 1   1 1                     1               1   1           1 1   1 40
41 18     1 2       1       1                   2 2         1                 1           1   1 1       1           1   2     41
42 22         1   1     2         1   2     1           1 3 1 1             1   1             1 1   1     1       1   1       42
43 13   1 1                       1                               1 1             1     1   2   1   1     1           1       43
44 12     1               1     1               1   1               1 2             1       1         1               1       44
45 14   1                 1                 1         1             1           1               2 1           1     1 2 1     45
46 14     2     1                 1           1           1                 1         1         1         1 2     1 1         46
47 17       1         1   1   2               1   1                     1               1     1     1 1             2 1 1 1   47
48 15 1         1 1               1       1                 1         1                       1 2 1         1             2 1 48
49 23   1       1   1           1 2 1   1 1       1       1       1     1   1 1 1 1 1         1 1             1             2 49
50 19       1 1   1   1 1     1 1 1                 1       1 1     1     1 1     1         1   1               1         1   50
51 15 1   1   1 1       1                                     1       1       1     1             2 1               1 1     1 51
52 22     1   1   1 1   1 1           1     1   1 1 1       1     1       1             1   1 1               2   1   1     1 52
53 14         1         1 1                       1                     1         2       1             1 1 1 1   1     1     53
54 19 1   1 1   1                         2 1     1       1 1       2     1   1   1       1                 2   1             54
55 8                     1 1 1           1           1       1       1                 1                                     55
56 15   1           1   1                       1     1         2 1   1             1       1   1             1   1   1       56
57 19 1 2 1       1       1 1   1     1   2 1 1 2                         1   1 1       1                                     57
58 7   1           1 1               1             1                       1           1                                     58
59 16   1             1       1   1         2 1       1 2       1     1   1   1 2                                             59
60 16 1     1               1 1                 1   1     1   2 1                 2                     1   1         1   1   60
61 23     1   1 1 1 1   1     2 1 1                 1     1 1 1     2     1   1                           1   1 1   1       1 61
62 13                     3 1             2       1                     1   1       1               1           1   1         62
63 20 2       1         1     1             1     1             1 1 1   1         1     1   1         2 1 1     1 1           63
64 12               1                   1                                 2     1   2   1           1 1                     2 64
65 15         1                 1   1 2   1     1                   1 1           1   1     1       1     1     1             65
66 14         1             1   1   1     1 1                     1           1   1       1         1   1   1             1   66
67 14               1         1         1       1 2                         1         1       2               1 1   1     1   67
68 10                       3                                     1                 1   1 1                 1   1       1     68
69 23     1 1 1 1 1       1 2   2   1         1   1   1     1   1               1         1 1     1                   1 1   1 69
70 16   1         2   1   1         2               1     1                 1                       2     1         1 1   1   70
71 23   2   1 1   1               3     1     1         1   1   3   1                 1             1   1 2     1 1           71
72 15         1       1         1   1     1     1                     1       1 1 1   1             1 1                   1 1 72
73 13     1     1     1 1     1         1               1     1     1 2                 1                               1     73
74 14   1   2               1   1             1       2     2               1     1             1     1                       74
75 12               1     1     1                     1             1               1 2       1   1               1     1     75
76 7                                 1                                 1     1     1                         2 1             76
77 11     1 1                             1               1                 1     1       1     1     1 1     1               77
78 19               1   1 1           2                 1               1         2 1     2 1     1           1 2 1       1   78
79 27 2         2         1   1         1   1 1   2 1 2       1 1 2     1 1 1 1   2   1 1                               1     79
80 13     1         1 1 1                 1 1           1                         1     2                       1   2         80
81 15         1 1 1     1               1 1   2         1           1 1       1                 1               1         1   81
82 15         1                                     1   1     1 1       1                 1 2 1         2         2   1       82
83 21               1 3       1   1       1 1 1     1                 1   2 2                     2   1     1           1   1 83
84 14     1     1           1                         1     1   1 1         1 1 1 1       1       1       1                   84
85 15 1 1             1         1                   2         1               2       1   1   2                 1 1           85
86 18 1       1         1             1   1       1 1 2 1       1     1               1   1   1       1   1     1             86
87 17         1         1                 1   1   1   2           1 1 1                     2           2           2       1 87
88 15                   1             1       1                                       1 2         1   1   1   2   1     1 1 1 88
89 31 2     2     2 1             1 1 2           1 1       1     1     1       1   1 2     1     3         1 1   1 2   2     89
90 22 2     1     1 2         1       1     1 1   1 1       1           1 1             1     1               1       2 1 1   90
91 19     1   1       1             1 2   1   1     1           1 1           1   1 1               1   2                   2 91
92 19 1 2   1       1               1                   1 2                 1       2           1 1       1 2     1 1         92
93 17           1     1 3               1   2               1     1                 1         1     1 1 1               1 1   93
94 16             1   1       1         1       1                         1   1 2   1       2           1   1 1 1             94
95 16 1   1                 1     1     1           1           1   1 1 1           1                 2 1     1           1   95
96 16     1       2 1           1     1 1       1 1 1     1           1                         1         1   1       1       96
97 16                     1     1   1       1         1     1   1       1   1       1     1 1                   3 1           97
98 15     1     1           1 1   2                 1           2 1   1                         1       1           1       1 98
99 25 2               1     1     1 1 1     1   1       1 1           1   1   1 2     2 1         1   2     1         1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
Ngày
/
Tháng