BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng
00 21                     2 1 1   1 1     1     1       2         1             1 1   1     1   1     1     1 2           1   00
01 13                         1           1         1         1             1               1   1   2 1           1   1     1 01
02 15         1       1   1       1           1   1         1           1           1       1   2               1 1       1   02
03 22 1           1 1 1 1   1 1       1                     1   1 2       1       1   1   1 1 1       1     1   1 1           03
04 16                 2   1   1     1         1 1             1       1 1                     1   1 1     2             1     04
05 16 1 1   1                   1                   1     1     1       1 1           1 1   1   1 1               1 1         05
06 18                           1         1 1     1               1           1   1 2       1 1   1 1   1 1   1 1           1 06
07 17             1           1                 1     1 1   1   1       2 1         1     1 2   1           1       1         07
08 10 1   1                   1               1                     2   1               1     1                     1         08
09 17               2   1       1   1   1 1           1             1 1   2 1     1             1 1                     1     09
10 12     1         1     1     1 1     1 1                       1         1   1       1                                 1   10
11 17     2             1 1       1                     1           1 1                 1 1     1 1   1     1 1       1   1   11
12 12           1 1     1         1             1                     1           1       1           1 1 1                 1 12
13 14           1             1 1     1 1   1       1 1       2                 2                         1               1   13
14 23   1 1 2   1   1   1   1     1 1 1           1 1     1       1               1       2   1 1         1         1     1   14
15 26         1 1       1 1   1       1 1   1 1     1 1 2 2                 1       1   1               1     1 1   1 1   2 1 15
16 16 1         1   1 1     1   2                             1 1       1   1         1               1           2   1       16
17 11   2                   1   1 1                   1                       1 1   1 1   1                                   17
18 19 1     1 1                       1 1 2             1     2   1 1 1       1 1         1       1                       1 1 18
19 10               1       1       1             1       1         1         1                           1     1         1   19
20 11   1             1                                 1   1   1         1   2   1 1                                   1     20
21 16           1   1 1       1                       1   1             1   1 1 1   1     1     1       1     1 1             21
22 23     1         2                   1   1       1 1 1   2   2 2     1               1     1 1   1   1                 3   22
23 13     1   1                   1 1         1                     1                   2                 1         1   1 1 1 23
24 19                     1             2   2       1 1         1         1   1     1 1     1             1   1 1         1 2 24
25 11 1       1       1                   1           1                 1                     1   1           1 1 1           25
26 17       2 1         1               1 3               1             1 1           1     1 1               1 1     1       26
27 15   1     1 1                   1 1                   2 1     1                         1 1           1 1 1         1     27
28 14             1 1 1           2       1 2           1                 1 1 1   1                                       1   28
29 13 1 1     1 1   1                             1 1     1 1                                       1         2   1           29
30 20                   1           3         1   1 1 1     2   1             1 1 1         1               1 1   1       1 1 30
31 16       1 1   3 1   1 1       1         1   1   1 1                           1                             2             31
32 21                   1             1   1       2 1 1   1     1           1 2     1   1       1 1 1   2         2           32
33 9           1         1                     1       1 1                                         1               1   2     33
34 12 1     1         1   1 1 1                           1     1   1                 1 1                       1             34
35 15   1 1 1               1 1   1               1   1                 1 2       1           1                           1 1 35
36 14       1                     1       1                 1         1     1             1     1 1     1     1   1     1   1 36
37 15           1 2                 1           1         1 2   1             1                 1   1       1     1     1     37
38 18 1 1   1           1   1     2     2   1 1                   1                       1         2   1   2                 38
39 16   1     1 1     1         1             1   1   1                     1         1         1             2   1   2       39
40 12       1   1           1 1       2     1   1       1         1                     1                             1       40
41 15                       2               1   1       1     2   1   1           1 2   1   1     1                           41
42 16   1     1                           2     1         1   1     1 1 1 1 1                     1     1             1 1     42
43 19   1   1       1 1     2     1     1     1         1       1   1                   1 1               1         1 1 2     43
44 14                     1         2           1       2         1 1   1             1       1     1           1 1           44
45 13     1 1         1                           1                     1 2     1             2           2                 1 45
46 10       1           1                   1       1     1                                               1     1 1 1   1     46
47 19 1   1   1                 1 1   2   1             1             1       1               1 1     1     1     1   1 1 1   47
48 25 1     1 1 1       1 3           1 1                 1     1 1 2   1         1           1   1   1   1   1 1   2         48
49 24             1 1 1 2   1 1       1   1   1 1     1   1 1   1   1 1   1 1                 1       2   1     1             49
50 12             1 1   1                           1             1       1       1 1           1     1 1     1               50
51 12       1         1             1         1   1     1       1       1               1     1         2                     51
52 16 1 1 1     1   1     1                 1                   1 1 1       1   2 1             1 1                           52
53 18   1   1                 1       1 1         1 2       1         1       1 1       1             2         1     1   1   53
54 19     1             1 1           1         1     1       1         1         1 2             1 2   1 2   1     1         54
55 16           1             1   1     2     1       1 1             1           1     1 1 1 1       1                 1     55
56 25           1     1     1 1   1 1 1   1   1 1     2   1 1 1     1     1           1   1           1     1       1   1   2 56
57 15       1     2                 1     1           1                     2         1         1                 1   2   1 1 57
58 17 2 1 1     1                   1   2   1             1 1             1     1     1                     1     1   1       58
59 20                 1 1     2 2                 1   1           1     1 1   1   1           2   1     2   1               1 59
60 11     1   1                 2 1           1     1                 1       1                             1 1               60
61 15 1             1       1   1     1 1         1 1 1         1               1       1     1           1                 1 61
62 16 1 1       1 1     1           1       1   1           1         1               1   1       2 1   1                     62
63 11       1                       1         1     1         1 1     1         1                 1                 1 1       63
64 17 1     1   2     1   1   1       1                 1       1           1                     2 1     2     1             64
65 19           1 1 2   1   1             1   1   1                 1       1 1 1                     1             2 1   1 1 65
66 21       1             2         1   1   1   1 1             1     1 1     1             1           3   2     1 1 1       66
67 17       1         1   1                           1       1       1       1       1   1 1     1 2     1   1   1 1         67
68 22 1                             1 1 2 1 1   1   1   1 1                           1       1 1 1   2     1   1   1 2       68
69 12   1 1   1                           1                       2 1                 1 1             1 1           1         69
70 15       1 1   1             1             1   1                 1 1 2       1         1     1         1   1               70
71 19     1   1 1             1                             1 2     1     1     1 1   1     1     1     1   1         1 1 1   71
72 18     1   1 1 1     1         2   1   1 1   1           1 1   1                       1       1             1           1 72
73 22 1 1   1 1       1   3             2   1     1 1         1       1   1         2     1                     1           2 73
74 14 1   1     1     1   1                     1   1   1     1             1     1 1               1       1                 74
75 16 1           1         1             1 1 1       1                   1 1   1     1         1               1   1 1 1     75
76 19     1       1           1 1 1   1 1     1 2 3             1     1     1                               1   1   1         76
77 19         2               1 1         1   2       1 1   1             1 2     1 1         1                   3           77
78 19   1         1 1       1 1 1   1       1                               1 1   1         2       1   1         1     2   1 78
79 23 1   2         1       2   1     3       2     1     1 2                 1 1       1 1     1         1         1         79
80 16 1                     1 1 1 1 1     1       1   1                   2   1   1       1           1                 1     80
81 15   1             1 1                                     1 1   1   1     1   1     1   1     1                   1 1 1   81
82 9     1                     1   1                           1     1       1         1     1       1                       82
83 17                                   1   1   1   1     2                 2     1 2 2                             1   2   1 83
84 15 1         1     1             1               1   1             1             1 1   1   1     1       1 1             1 84
85 20   1   1     1         1     1             1   1                   1           1 1 1   3           1 1 2     1     1     85
86 20         1   2 1   1       1                       2 1 1       2 1               1   2   1     1 1               1       86
87 12   1 2     1   1   1     1                               2                     1                 1       1               87
88 17 1       1               2                 1   1         1 1 1   1 1           2             1 1 1       1               88
89 19   1 1   1                     1 1     2   1                   1     1       1     1       1   1 1     1 1     1       1 89
90 13               2           1                         1   1     1 1         1                 1       1         2       1 90
91 12                                 1           1   1       1   2 1           1       1 1 1           1                     91
92 17 1   1 1         1                                 1   1       1       1   1   1 2     1   1             1 1     1       92
93 19   2             1   1     1     1 1   1 1 1         1       2             1           1   1   1       1     1           93
94 13         1   2     1           1       1               1               1 1       1             1 1                   1   94
95 11     1       1   1         1 1           1                                 1         1             1   1   1             95
96 16           1                             1   1 1       1 1 1       2       1 1     1   1           1               1   1 96
97 15 1 2         1             1             1 1 1                   1                 1           1       1   2         1   97
98 13         1     1   2                         1               1           1 1               1     1   1           1   1   98
99 16         1       1   1 3     1                           1 1     1   1             1 1   1                       1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng