BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/11/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17         2   1 1 1 1               1   1   1     1     1       1   1       1             1       1                   1   00
01 15             1             1     2   1                             1     1         1           1     1   1   2     1 1   01
02 22     1 1 1     1       1   1       1   1   2 1           1   1       1         1               1 1   3   1           1   02
03 23   1     1 1 1   1   1   1 1 1   3     1             1           1 1       1           1           2       1     1     1 03
04 12                 1   1         1         2   1                       1       1 1     1                   1     1         04
05 22   1   1   1 1 1                     2       1 1   1     2           1   1                         1 1 1 2 1   1   1     05
06 9 1         1                                             1 1               1   1             1                 1 1       06
07 16 1 1         1     1   1               1 2               1                         1   1       1   2     1         1     07
08 12 1     1                                           1     1         1   1               1     1       1   1   1   1       08
09 17     1   1 1   1     1           1   1                 1         1   1         1     1     1 1             1         2   09
10 15       2         1     1   1               1   1   2                                 1                   1     1 1   1 1 10
11 18                     2   1   1     1 1 1             1       1           1     1         1     1     1 1           2   1 11
12 12                     1     1               1             1         1         1       1       2   1       1             1 12
13 8                               1     1 1       1 1                             1                   1   1                 13
14 19   1 2       1           1   1 1   1     1   1       1             1       1 1     1   1 1   1             1             14
15 17               2   1         1 1         1             1 1                           1 2 2       1                 2 1   15
16 18 1   1                   1       1 1     1               2 1     1         1   1     1 1     1   1   1               1   16
17 10     1               1           1               2           1       1     1         1           1                       17
18 11 1                               1       1         1 1             2     1                             2 1               18
19 14     2         1                     1   2       1 1 1           1               1 1                             1     1 19
20 15     2               1   1               1     1           1         1 1                 1   1   1     1   1   1         20
21 18   1   1         1 1                   2     2               1       1 1 1       1     1   1               1   1 1       21
22 11                 1                 1   1                       1       1     1   1                 1       1   1 1       22
23 18     1       1 1   1     1   1 1 1 1                       1   1                             1 2 1 1 1         1         23
24 19           1 1     1 1     1 1               1                 2 1   1     1 1   1         1       1 1             1 1   24
25 18           1         1 1   1     1             1   1     1 1 1                 1   1 1           1   1       1 1   1     25
26 12       1       1             1     1   1                     1         1 1   1       1               1 1                 26
27 21 1   1     2                 1   1             2       1           1   1           2     2   1   1 1   1       1     1   27
28 14 1     1   1                   1   1 1             2               1 1             1   1                           1   1 28
29 25 1               1   1                       1       1   2 2     1   1   1 1 1   1     1   1 1 2 1     1         1   1 1 29
30 17           1                 1                 4           1         1 1     2           1         1         1 1 1   1   30
31 10             1                   2               1                 1     1     1     1             1   1                 31
32 11     1         1 2                         2         1                 1               1                             1 1 32
33 22   1   3   1             1 1       1   1   1 1 2             1         1               1 1 1   1     1       1   1       33
34 19   1             2   1         1 1 1 1     1 1 1               1 2   1 1                   1                 1     1     34
35 19     1 1             1                 1   1 1   1             1 1     1 1 1 1     1       1     1 1 1       1           35
36 15   1         2             1               1                 2 1   1                     1 1   1   1 1           1       36
37 13                                           1 1     2 1 1   1   1         1                   1             3             37
38 9 1         1         1                   1                   1           1                   1           1 1             38
39 17 1 1 1             1   1 1 1   1 1 1                   1               1           1       1 1                   1     1 39
40 15   1   1     1     1                           1   1   1     1       1       1 1 1                   1     1 1           40
41 11                                             1         2 2                   1   1           1         1         1 1     41
42 17               1           2 1 1     2         1   3 1               1         1                       1         1     1 42
43 19               2 1 1       1   2       1 1       2         1   1           1               2 1         1 1               43
44 16   1 1 1       1     2                               1 1     2 1 1             1   1                         2           44
45 15 1                   1 1 1   1         1   1           1 1 1     1       1             1                       1     1   45
46 14                       2     1   1 1                                 1         1 1       1   1 1             1   1     1 46
47 21   1   1       1     1 1     1                 1 2   1 1   3     1         2                               1     2   1   47
48 17 1 1   1         1 1                   1 1           2 1       1 1 1   1 1                                         1   1 48
49 19       1                     2   1 2   1     1   1     1   1                 1         1           1           1 1 3     49
50 12 1       1                   1                   1           1     1   1 1     1 3                                       50
51 9     1     1     1       1 2                                                     1 1 1                                   51
52 16   1 1     1       1     2     1     1     1                                   2 1 1     1 1                       1     52
53 14                                           1   1       2     1       1 1             1 1               2     2     1     53
54 20 1           1   1         1 1   1         1             1 1   1         1 1       1         1 3 1               1   1   54
55 13   3 1 1     1         1       1 1                       1   1                                               1 1         55
56 18       1     1           1   1 1         1                               1   2   1   1           1   1     1 2 1       1 56
57 18       1         2                     1 1   1     1         1     2       1         1 1 1   1 1 1                 1     57
58 17       1 1 1   2           1   1                   1   2   2     1 1           1           1   1                         58
59 23     1 1         1 1   1       1 1   2         1   1 2       1       1             2       1 1     2   1   1             59
60 18         1           1           2 1       3     1     1             1       1               2         1   1 1 1         60
61 12                         1 1       1             1     1 1     1                   1 1                         1   1   1 61
62 19   1       1     1     1 1 1           1 1           1       1 1                 1         2           1   1         2 1 62
63 16   1     1       1           1 2   1   2     1           1       1       1   1         1                               1 63
64 13                     1 1 1                             1   1     1     1   2   1         1     2                         64
65 8 1         1           1                                 1                 1             1                   1         1 65
66 11             1             1     1           1     1                   1     1 1   1   1                             1   66
67 19 1       1 1       1   2       1                   1 1       1     1         1   1 1               1       1     1 1 1   67
68 25 2                     1 1   2     1 3       1   1     1           1     2                 1 1 2 1   1   1     1       1 68
69 16   1 1 1               1   1                 3             1     1   1   1     1         1               1         1     69
70 17     1 1                 1       1   1                 1       1 1     2         1   1     1             2   1   1       70
71 16               2   1     1   1 2     1     1     1 1       1   1               2                 1                       71
72 15         1 1             2     1                                     1 1                 1 1 1       1   1     1   2     72
73 15         2 1           1                     1   1 1   2 1                         1 1             1 1                 1 73
74 23   1     1         1 2                   1 1   2 1   1             1 1   1 1     1 1 2                   1 1   1       1 74
75 19 1   1       1     2                             1           3   1         1 1 1   2     1             1   1       1     75
76 21 1 1         1 1   1       1   1     1 1     1   1       1 1                   1 1   1       1 1 1 1         1           76
77 19         2 2       1 1     1           1           1 1 1     1 1         1   1     1     1     1       1                 77
78 25   1             1 1     1   1               1   1   1 1   1   1 1     1     1 1       1       2         1 1   1 2 1 1   78
79 10 1                     1               1   1                 1     1                             1       1     1       1 79
80 16 1         1       2                 1 1                     1   1 1       1           1   2         1         1     1   80
81 23 1 1 1         1       2       1                   1     1 1   2   1 1 1           1 3   1 1     1     1                 81
82 8                               1       1                         1       1   1     1                 1             1     82
83 16 1       1   2           1                           1         1     2     1                     1   1 2 1   1           83
84 18               2     1             1   1 1     1   1       1     1     2                   1 1   1 1       1   1         84
85 14       1 1     1           1         1     1         1                     1           1   1     1     1       1 1       85
86 19           1 1           1       1       1   1   1               2   1                 1 1 1         1 1 2 1 1           86
87 18     1     1       2     1           1 1 1 1 1               1 1   1 1                               1     1 1         1 87
88 22         1     1 1         1             1     1 1                         1 1   1   1 1   1       2   2 1   1 1       2 88
89 13                           1 1     2     1     2                         2 1                     1 1                   1 89
90 11         1     1 1 1 1               1   2               1                       1             1                         90
91 11       1 2   1   1                 1                       1   1             1 1 1                                       91
92 21   1       1             2                       1             1 1   1       1 1 1 1           1 1 1 2   2 2             92
93 22       1 2     1 1   1 1           1 1               1         1       1 1 1     1     1     1             1 1   1   2   93
94 17 2 1 1           1 1 1 2             1                   1 1       1         1           1 1             1               94
95 18         2 1 2         1   1               1 1 1 1   1             2       1         1   1                       1       95
96 13     1       2               1 1           2     1             1                     1 1                             1 1 96
97 18 1 1                             1 2 1             1 2   1       1     1 1             1         1               1   1 1 97
98 18         1       1     1     1     1     1         1 1                 1         1   1 1 2       1 1         1 1         98
99 13             1     1         1 1         1     1                           1     2       1     1   1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
Ngày
/
Tháng