BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12         1                       1 1             1 1                   1 1   1         1           1           1     1 00
01 16           1       1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1           01
02 12             1 1       1       1       1     1     1     1                   1             1             1       1     02
03 14                   1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       1   1       1       1   03
04 19       1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                               2         1   04
05 23 1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1     05
06 12                         1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                                         06
07 17     1       1         1         1         1 2     2             1                   1 1               1   1 1 1 1     07
08 10 1       1 1                     1           1                                       1       1             2 1         08
09 19               2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2       09
10 15       1   1     1                                                     1 2   2 1 1     1     2     1       1           10
11 11   1   1 1           2   1                                       1         1       1     1                 1           11
12 16             1           1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     12
13 16 1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1       1   1   1         1 1   1         13
14 15 1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1                   1     14
15 14   1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               1             1                   1     15
16 22     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1             2 2         16
17 16         2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             1                       17
18 14 1                   1   1                     1               1       2   2       1 1 2           1                   18
19 17           1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1       1       1       19
20 20     1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1             2 1         1   2 20
21 14             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1                                 21
22 15           1         1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1                 1         22
23 8   2       1                       1                   1   1               1                         1                 23
24 25     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1   1 24
25 15   1               1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       1   1                   25
26 22   2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1           26
27 23         1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1       27
28 15 1 2     1                     1     2         1                 1 1     1                       1 1   1             1 28
29 14 1         1     1         1 1         1 1           1   1     2                                 1   1       1         29
30 18     3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1                     1     30
31 11 2       1       1                   1                             1                             1     1     1 1 1     31
32 20                         1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 1         1     1     32
33 15     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                                 1             1           33
34 16 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1         1     1     1       34
35 20 1             1       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2           1 1 2     1 2     35
36 16   1 1     1 1     1     1                               1 1   1                           1     3   2           1     36
37 19                             1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1     37
38 13   2   1   1     1         1         1               2                       1                             1 1 1       38
39 19     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1         39
40 12             1   1       1   1   1   1                                     1               1 1     1       1     1     40
41 15 2       1       1 2 2               1             1         1       1                     2     1                     41
42 12               1           1             1   1             1   1           1               1 1 1     1 1               42
43 26 2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1         43
44 16                   1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1   1         1         44
45 14           1           1       1       1     1         2               1     1     1   1 1             1             1 45
46 14                 1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                           1     1   1     46
47 13                 1       1                     1         1 1         1                   1 1 1           1 2         1 47
48 11             1     1         1           1 1 1         1         1     1       1                                     1 48
49 17                 1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         2           1   1       49
50 12       1   2         1                                             1   2 1 1 1   1   1                                 50
51 15         2         1           1   1   1   1 1               1         1 1                     1         1         1 1 51
52 12 1                   2     1 1       1     1                       1   1     1           1               1             52
53 15           1     1         1     1     1       1                     1 1     1               1       1 1 1         1 1 53
54 20 2 1                 1                       1       2 2       2           1 1     1   1           1     2         1 1 54
55 16       1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1     1             1   1         1     1 55
56 16     1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1                       1     56
57 13       1   1             1         1             1       1     1 1           1                           1     1   1 1 57
58 24 1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       2   58
59 18             1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1                   1     1     3   59
60 13       1 1                                     1             1       1     1               1           1 1   1 2     1 60
61 10         1     1                       1   1           1       1 1               1             1                     1 61
62 20   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1         62
63 13   1 1   1     1         1         1       1                             1             1       1 1 1           1       63
64 19     1       1 1             2 1 1         1         1 2         1                 2                 1   2         1 1 64
65 20 1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   1   65
66 15             1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2                       1 66
67 17           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1             1       2 67
68 13   1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1                   1       1                     68
69 16     1   1             1   1                     1                 1 2                   1     2     2     1       1 1 69
70 12     1         1                       1     2         1           1     1         1       1 1                   1     70
71 14                 1           1   1               1 1       1       1       1         1 1           2       1         1 71
72 13   1 1       1               1       1                       1 1       1     1       1 1 1         1                   72
73 13 1               1   1     1   1     1 1                                   1       1       1                 3         73
74 16     1       1   1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   1 1             2       74
75 14 1                                   1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1                 75
76 14       1     1                   1     3   1                           1   1         1             2               1 1 76
77 19                         1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1     77
78 26 2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             1   78
79 22   1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1   79
80 14     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1                 1       80
81 18     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 1                 1   81
82 13 1     1     1                     1       1   1                               1       1         2   1         1 1     82
83 13       1             1 1             1   2       2         2 1                                                   1 1   83
84 12   1                         1 1   1             1   1       1     1             1     2     1                         84
85 17   1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   1   85
86 14           1   1   1   1                 1       1   1         1             1                 2       1   1     1     86
87 22         1       2       1 1 1   1                                   2         1         1     1   1     1     2 2 2 2 87
88 16 1       1             1         2         1 1       1         1 1         1       1             1     1 1           1 88
89 22     1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1           1           1 1 1   1       1   2 89
90 19       1     1 1                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           1   90
91 14   1 1     1           2               1           1           1           1 1         1       1           1     1     91
92 13     1 1         2             1                 2 1         1                 1           1   1                   1   92
93 22       1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2         93
94 16   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                             3                   94
95 9       2               1       1                                 1                 1       1         1             1   95
96 24                         2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2   96
97 12               1       1   2           1             1         1                         1           1 1   1 1         97
98 12                 1 1                   1       1       1                   1               1         2       1 2       98
99 13       2   1   1     1         1           1               1       1     1                       2 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng